Verkoop van woningen en maatschappelijk vastgoed

Wanneer een woningcorporatie onroerende zaken verkoopt, kan maatschappelijk vermogen weglekken. Daarnaast kan dit schade toebrengen aan de huurdersbelangen. Om deze weglek en schade zoveel mogelijk te beperken bestaat specifieke regelgeving. Deze regelgeving stelt dat u  voor bepaalde verkopen vooraf goedkeuring moet vragen  bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Relevante wetgeving

 • Woningwet art. 27.
 • Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) art. 22 t/m 27, art.49 en bijlagen 3 + 4.
 • Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (Rtiv) art. 9 t/m 12a.
 • Beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperatie (Nieuwe experimentregeling, ingegaan op 16 juli 2019 en geldig tot 1 januari 2022).
 • Bij verkoop van het zorgvastgoed van de corporaties in aardbevingsgebied kunnen de verkoopregels aangepast zijn. Meer informatie vindt u in de aanwijzingen aan de Aw.

Wanneer is goedkeuring vereist

Goedkeuring is vereist als:

 • U een of meer woningen, wooncomplexen of maatschappelijk vastgoed (*) verkoopt aan een derde die het vastgoed niet zelf gaat bewonen maar:
  • gaat verhuren.
  • Op den duur gaat herontwikkelen of opknappen en vervolgens doorverkopen.
 • U één woning verkoopt aan een natuurlijk persoon die deze woning zelf gaat bewonen maar niet voldoet aan de regels van verkoop onder voorwaarden.
 • U op een goedkeuringsplichtige onroerende zaak een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik laat vestigen of het economisch eigendom overdraagt.
 • U een woning of (gemengd) geliberaliseerd complex of gemengd gereguleerd complex verkoopt aan een wooncoöperatie.

(*)Woningwet art. 45 lid 2 sub d beschrijft welke gebouwen op welk moment  onder de noemer maatschappelijk vastgoed vallen. In bijlagen 3 en 4 van het Btiv vindt u een opsomming van de soorten gebouwen die hieronder vallen.

Geen goedkeuring vereist wanneer u:

 • Een woning aan een particulier verkoopt (mits is voldaan aan bepaalde eisen), met of zonder verkoop onder voorwaarden (**).
 • Maatschappelijk vastgoed verkoopt aan de zittende huurder (mits is voldaan aan bepaalde eisen).
 • Een woning of maatschappelijk vastgoed verkoopt aan een andere corporatie.
 • Onbebouwde grond of bedrijfsonroerendgoed verkoopt of een recht op opstal, erfpacht of vruchtgebruik op een dergelijke onroerende zaak wordt gevestigd.
 • Vastgoed dat in eigendom is bij een verbinding verkoopt.

(**) Volgens Btiv art. 23 en Rtiv art. 10 en 11 mag u een woning voor eigen gebruik tegen maximaal 50% korting van de getaxeerde marktwaarde of WOZ-waarde. verkopen aan een particulier Hierbij gelden de regels van verkoop onder voorwaarden. Daarom moet de korting bij verkoop of na een in het contract afgesproken periode, terugbetaald worden. Dit geldt ook voor een in het contract afgesproken deel van de waardeontwikkeling van de woning. Met deze regelgeving stimuleert de minister dat ook huishoudens met een laag inkomen eigenaar kunnen worden van een woning.

Vereiste documenten

Voor goedkeuring levert u het volledig ingevulde en door de verkoper ondertekende aanvraagformulier aan (Btiv art. 25 lid 6). Op het formulier moet u beschrijven waarom u wilt verkopen en wat het belang is voor de volkshuisvesting (Btiv art. 25 lid 1 sub a). Welke stukken u verder moet aanleveren hangt af van de aard van het te verkopen vastgoed en van de koper. Kies hieronder om welke verkoop het gaat.

Zo vraagt u goedkeuring aan

 1. Download het aanvraagformulier. Vul dit volledig in en onderteken het formulier.
 2. Stuur ons de vereiste documenten via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl
 3. U krijgt een bevestiging als wij de documenten hebben ontvangen.
 4. Als uw aanvraag niet volledig is, laten wij u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. Wij schorten dan de oorspronkelijke beslistermijn van 12 weken op totdat de aanvraag compleet is. Mocht de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet zijn, dan stellen wij de aanvraag buiten behandeling.
 5. Als alle informatie is ontvangen ronden wij de beoordeling af.
 6. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Autoriteit woningcorporaties kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift en neemt hier na een (eventuele) hoorzitting een  beslissing over. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.