Verkoop van woningen en maatschappelijk vastgoed

Waarom goedkeuring?

Wanneer een woningcorporatie onroerende zaken verkoopt, kan maatschappelijk vermogen weglekken en kunnen huurdersbelangen geschaad worden. Om deze weglek en schade zoveel mogelijk te beperken bestaat specifieke regelgeving. Deze schrijft voor dat u voor bepaalde verkopen vóóraf goedkeuring moet vragen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Relevante wetgeving

 • Woningwet art. 27,
 • Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) art. 22 t/m 27, art.49 en bijlagen 3 + 4,
 • Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (Rtiv) art. 9 t/m 12a.

Wanneer is goedkeuring vereist?


Goedkeuring vereist

 • Als u een of meer woningen, wooncomplexen of maatschappelijk vastgoed (*) verkoopt aan een derde die het vastgoed niet zelf gaat bewonen maar:
  • gaat verhuren, 
  • of op den duur gaat herontwikkelen of opknappen en vervolgens doorverkopen;
 • als u één woning verkoopt aan een natuurlijk persoon die deze woning zelf gaat bewonen maar niet voldoet aan de regels omtrent verkoop onder voorwaarden;
 • als u op een goedkeuringsplichtige onroerende zaak een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik laat vestigen dan wel het economisch eigendom overdraagt.

(*)Woningwet art. 45 lid 2 sub d beschrijft welke gebouwen  onder de noemer maatschappelijk vastgoed vallen. Bijlagen 3 en 4 van het Btiv bevatten een opsomming van de soorten gebouwen die hieronder vallen.

Geen goedkeuring vereist

volgens Btiv art. 24, wanneer u:

 • een woning aan een particulier verkoopt (mits is voldaan aan bepaalde eisen), met of zonder verkoop onder voorwaarden (**),
 • of maatschappelijk vastgoed verkoopt aan de zittende huurder (mits is voldaan aan bepaalde eisen),
 • of een woning of maatschappelijk vastgoed verkoopt aan een andere corporatie,
 • of onbebouwde grond of bedrijfsonroerend goed verkoopt of een recht op opstal, erfpacht of vruchtgebruik op een dergelijke onroerende zaak wordt gevestigd,
 • of vastgoed, dat in eigendom is bij een verbinding, verkoopt.

(**) Volgens Btiv art. 23 en Rtiv art. 10 en 11, mag u een woning voor eigen gebruik verkopen aan een particulier, tegen maximaal 50% korting van de getaxeerde marktwaarde of WOZ-waarde. Hierbij gelden de regels van verkoop onder voorwaarden. Daarom dient de korting, bij verkoop of na een in het contract afgesproken periode, terugbetaald te worden. Dit geldt ook voor een in het contract afgesproken deel van de waardeontwikkeling van de woning. Met deze regelgeving stimuleert de Minister dat ook huishoudens met een laag inkomen eigenaar kunnen worden van een woning.

Welke stukken zijn nodig voor goedkeuring?

U moet altijd het volledig ingevulde  door verkoper ondertekende aanvraagformulier aanleveren (Btiv art. 25 lid 6). Op het formulier moet u een uiteenzetting geven waarom u wilt verkopen en wat het belang is voor de volkshuisvesting (Btiv art. 25 lid 1 sub a). Welke stukken u verder moet aanleveren hangt af van de aard van het te verkopen vastgoed. Klik hieronder op de relevante link voor een overzicht van de benodigde stukken en de eisen waaraan deze moeten voldoen.

Hoe dient u verzoek tot goedkeuring in?

 • Download het aanvraagformulier, vul dit volledig in en onderteken het formulier.
 • Klik hierboven op de relevante verkoopsituatie om te zien welke stukken vereist zijn. Stel alle voor de betreffende situatie noodzakelijke stukken op.
 • Via onderstaande link stuurt u vervolgens een mail aan de Autoriteit woningcorporaties:

ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl

Voeg meteen alle noodzakelijke stukken én het aanvraagformulier als bijlagen bij. Pas wanneer u alle noodzakelijke stukken heeft ingediend neemt de Aw uw verzoek in behandeling.

Hoe verloopt de behandeling van uw verzoek?

 • U ontvangt per omgaande een ontvangstbevestiging.
 • Wanneer stukken ontbreken of bepaalde stukken niet de juiste informatie bevatten, ontvangt u zo spoedig mogelijk een verzoek om deze alsnog binnen een bepaalde termijn in te dienen. De beslistermijn van 12 weken wordt dan opgeschort. U ontvangt hiervan bericht.
 • Zodra alle informatie is ontvangen begint de inhoudelijke beoordeling om te zien of aan alle wettelijke eisen is voldaan.
 • Bij onduidelijkheden of wanneer alsnog specifieke informatie blijkt te ontbreken, neemt de Aw (telefonisch) contact met u op en schort eventueel de beslistermijn op. U ontvangt hiervan bericht.
 • Als de beoordeling positief is, ontvangt u een goedkeurend besluit; is deze negatief dan ontvangt u een afwijzend besluit.

Aanvraag stopgezet
Wanneer informatie blijft ontbreken wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Autoriteit woningcorporaties kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt het bezwaarschrift. Na de hoorzitting neemt zij een beslissing op het bezwaar. Tegen deze beslissing kan een belanghebbende in beroep gaan bij de rechtbank.

Ook is het mogelijk een klacht in te dienen over de feitelijke handelwijze, een gedraging van de Aw of van een medewerker. Hiervoor staat de klachtenprocedure bij de ILT open.

Hoort bij