Verkoop aandelen of onderneming

De Woningwet bepaalt dat voor de verkoop door een toegelaten instelling (woningcorporatie) van aandelen in een dochtermaatschappij, vooraf goedkeuring vereist is van de Autoriteit woningcorporaties.

Voor de verkoop van de aandelen van een kleindochter is geen goedkeuring vereist. De goedkeuringsplicht geldt dus alleen voor dochterondernemingen waarvan de toegelaten instelling direct aandeelhouder van is.

Indienen aanvraag

U kunt een aanvraag voor een goedkeuring en de bijbehorende stukken per mail indienen bij ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl

Voor een snellere verwerking van uw aanvraag, verzoeken wij u in het vak onderwerp te vermelden : “Aanvraag goedkeuring aandelen of onderneming".

Relevante wet- en regelgeving

  • Woningwet artikel 27
  • Besluit toegelaten Instellingen volkshuisvesting, artikel 28