Uitbreiding van het werkgebied in Nederland

Indien de toegelaten instelling werkzaam wil zijn in een andere gemeente in Nederland dan waar zij gevestigd is (art. 41, lid 4 Woningwet), vraagt zij een verklaring van geen bezwaar aan bij het college van burgemeester en wethouders van die gemeente en van de gemeente waar zij gevestigd is. Als een toegelaten instelling niet binnen twee maanden nadat een aanvraag is ingediend, een verklaring van geen bezwaar van de gemeente(n) heeft ontvangen, kan zij de Minister verzoeken het feitelijk werkzaam zijn in de gemeente goed te keuren.

Voordat de Minister op het verzoek beslist, worden de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die bezwaar hebben gemaakt in de gelegenheid gesteld binnen vier weken hun zienswijzen in te dienen. De Autoriteit woningcorporaties toetst de aanvraag aan de hand van het criterium ‘’ in het belang van de volkshuisvesting’’.

Indienen aanvraag

U kunt een aanvraag voor een goedkeuring per mail indienen bij ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl

Voor een snellere verwerking van uw aanvraag, verzoeken wij u in het vak onderwerp: “Aanvraag uitbreiding werkgebied in Nederland door woningcorporaties” te vermelden.