Uitbreiding van het werkgebied in grensregio

Indien een woningcorporatie werkzaam wil zijn in een gemeente in de directe nabijheid van Nederland (art 41a, lid 1 Woningwet), legt zij dat voornemen ter goedkeuring aan de Minister voor. De Minister kan zienswijzen van de betrokken gemeenten opvragen voor de beoordeling van de aanvraag.

De gronden voor afwijzing bij de toetsing zijn (art. 34 Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (Btiv)):

  • de gemeente waarop dat voornemen betrekking heeft grenst niet direct aan een gemeente in Nederland waar de toegelaten instelling feitelijk werkzaam is; 
  • de toegelaten instelling in de gemeenten in Nederland waar zij feitelijk werkzaam is kan niet alle personen huisvesten bij het vinden van passende huisvesting; 
  • de ontvangen zienswijzen op dat voornemen van de gemeente waarop het betrekking heeft of de direct aan die gemeente grenzende gemeenten in Nederland geven hem daartoe naar zijn oordeel aanleiding.

Indienen aanvraag

U kunt een aanvraag voor een goedkeuring per mail indienen bij ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl

Voor een snellere verwerking van uw aanvraag, verzoeken wij u in het vak onderwerp “Aanvraag uitbreiding werkgebied buiten Nederland door woningcorporaties” te vermelden.