Melding van een voorgenomen (her)benoeming

De voorzitter van de Raad van Commissarissen kan een melding voor een voorgenomen (her)benoeming digitaal indienen bij de Aw. De Aw streeft er naar zo veel mogelijk meldingen te beoordelen op basis van schriftelijke informatie. Een gesprek wordt onder meer gepland als uit de beschikbare bronnen onvoldoende blijkt dat de beoogde kandidaat geschikt is voor de functie en betrouwbaar. Er is (vooralsnog) altijd een gesprek bij een voorgenomen benoeming tot bestuurder of voorzitter Raad van Commissarissen (RvC) en bij een corporatie onder verscherpt toezicht. In 2019 is de Aw gestart met een proef Verkorte procedure geschiktheid en betrouwbaarheid.

De toets geschiktheid en betrouwbaarheid

Indienen van de melding

Proef verkorte procedure Geschiktheid en Betrouwbaarheid

In overleg met VTW en het ministerie van BZK is de Aw gestart met een proef verkorte procedure Geschiktheid en Betrouwbaarheid.

De proef heeft betrekking op de toets van de ‘geschiktheid’ bij de (her)benoeming van commissarissen. De toets op de ‘betrouwbaarheid’ (controle Belastingdienst, Betrouwbaarheidsformulier en Verklaring Omtrent Gedrag) blijft bij de Aw.

Bij een reguliere melding van een voorgenomen benoeming of herbenoeming moeten de onderstaande verplichte documenten worden ingediend door de corporatie. In het meldingsformulier vermeldt u ook de motivering van (her)benoeming van de kandidaat.

Alle documenten aanleveren in de Nederlandse taal. Lees voor het invullen eerst de toelichtingen bij de formulieren, zowel voor het Meldingsformulier als voor het Betrouwbaarheidsformulier. De volledige procedure en de wijze van beoordelen kunt u lezen in het Beoordelingskader Geschiktheid en Betrouwbaarheid.

1. Het meldingsformulier (let op: recent gewijzigd); 
2. Het CV van de kandidaat (in het Nederlands);
3. Het functieprofiel;
4. Een toelichting op de gevolgde werving- en selectieprocedure (alleen bij benoeming);
5. In geval van een (her)benoeming in de raad van toezicht of in een bestuur waarvan meerdere natuurlijke personen deel uitmaken: de Geschiktheidsmatrix
6. Het door de kandidaat ingevulde Betrouwbaarheidsformulier (let op: recent gewijzigd);
7. De door de kandidaat verkregen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);

> Uploaden documenten

Procedure

Voor een tijdige afhandeling moet de melding voor een zienswijze, voorzien van alle benodigde bijlagen, minimaal 9 weken voor de beoogde datum van (her)benoeming worden ingediend. Let op: begin 2019 is een aantal formulieren aangepast. Download daarom hierboven de meest recente versie. Oude formulieren zijn niet meer geldig na 31 maart 2019.

De procedure van onderzoek en de beslistermijn van vier weken start met de ontvangst van de melding. Onvolledige dossiers moeten binnen de gegeven termijn worden aangevuld; met het verzoek tot aanvulling wordt de beslistermijn opgeschort. Wanneer de melding niet tijdig wordt aangevuld, kan de behandeling worden stopgezet. De Aw kan de beslistermijn eenmalig met vier weken verlengen. Hoe beter de corporatie de melding onderbouwt en motiveert, des te sneller de Aw deze kan afhandelen.