Toets geschiktheid en betrouwbaarheid bestuurders en commissarissen

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) besteedt in haar toezicht veel aandacht aan de governance van de corporaties; de wijze waarop het interne toezicht en de ‘checks and balances’ functioneren. Een van de middelen daarbij is een toets op de ‘geschiktheid en betrouwbaarheid’ van bestuurders en commissarissen. 

Zienswijze

In de Woningwet is vastgelegd dat woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze moeten voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. De Aw voert voor die zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid van de beoogde kandidaten uit. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij een negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet. De desbetreffende benoeming is daarmee nietig. Deze nietigheid kan ook gevolgen hebben voor de rechtsgeldigheid van besluiten waarbij de kandidaat betrokken is geweest. 

Video: de toets Geschiktheid en Betrouwbaarheid

VOICE-OVER: U bent voorgedragen als bestuurder of commissaris van een woningcorporatie. Voordat u kunt worden benoemd of herbenoemd wordt u door ons, de Autoriteit woningcorporaties, getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

(Een animatie.)

De woningcorporatie levert hiervoor een digitaal dossier aan waarin uw kwaliteiten, competenties en betrouwbaarheid worden toegelicht.
Een volledig en goed onderbouwd dossier draagt bij aan een vlotte behandeling.
Als wij op basis van deze informatie en ons eigen onderzoek uw geschiktheid en betrouwbaarheid als voldoende beoordelen kunnen we een positieve zienswijze afgeven.

(Op een dossier staat: Positief.)

We kunnen u ook eerst uitnodigen voor een gesprek.
Dit gebeurt steekproefsgewijs en in bijzondere gevallen.
In een open gesprek met twee of drie van onze medewerkers krijgt u de gelegenheid om uw kennis, ervaring en competenties kracht bij te zetten.
Eventueel volgt een tweede gesprek.
Het is verstandig dat u zich goed op dit gesprek voorbereidt en weet welke competenties van u als bestuurder of commissaris worden gevraagd.
We willen graag dat u de competenties illustreert aan de hand van concrete voorbeeldsituaties.
We streven ernaar om op zo kort mogelijke termijn een zienswijze te geven.
De wettelijke termijn hiervoor is vier weken.
Deze termijn gaat lopen zodra wij het complete dossier hebben ontvangen en kan met maximaal vier weken worden verlengd.
Een zienswijze kan ook negatief uitvallen.
Tegen een zienswijze kunt u of een andere belanghebbende bezwaar maken.
Als Autoriteit woningcorporaties dragen we er zo aan bij dat de corporaties geschikte en betrouwbare bestuurders en commissarissen selecteren, die ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Autoriteit woningcorporaties. Inspectie Leefomgeving en Transport. Het beeldt wordt rood met wit. Beeldtekst: Meer weten? www.ilent.nl/autoriteitwoningcorporaties.)