Werkzaamheden voor derden

Woningcorporaties en haar verbonden onderneming mogen volgens de wet bepaalde werkzaamheden verrichten voor derden. Vaak zijn hier voorwaarden aan verbonden en moet u vooraf goedkeuring vragen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Het gaat om de volgende werkzaamheden:

 • Toewijzen en verhuren van woningen.
 • Uitvoeren van onderhoud of aanbrengen van verbeteringen aan gebouwen en woningen.
 • Huren van gebouwen en woningen ten behoeve van de werkzaamheden in het 1e en 2e punt.
 • Verlenen van diensten voor de bedrijfsvoering of administratie, voor zover die werkzaamheden gaan over de verhuur van woningen.

Let op:

 • De Aw geeft volgens Woningwet art. 45a, lid 3, toestemming voor maximaal 10 jaar.
 • De Aw kan volgens Btiv, art. 52h, de verleende toestemming intrekken. Dit kan als de woningcorporatie niet meer voldoet aan de voorwaarden en als de financiële positie zodanig is verslechterd dat het niet verantwoord is om deze werkzaamheden te blijven verrichten.

Relevante wetgeving

 • Woningwet art. 45 lid 7.
 • Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv), art. 52d t/m 52h
 • Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (Rtiv), art. 22b en 22c

Wanneer is goedkeuring vereist

Goedkeuring vereist

Er is goedkeuring vereist als u werkzaamheden uitvoert voor andere derden dan de 2 die hieronder worden genoemd.

Geen goedkeuring vereist

Er is geen goedkeuring vereist als u:

 • Werkzaamheden uitvoert voor een andere woningcorporatie of haar dochters.
 • Werkzaamheden uitvoert voor een vereniging van eigenaren en uw woningcorporatie meerderheid van stemmen in de vergadering van eigenaren heeft.

Vereiste documenten voor goedkeuring

Per document staat aan welke eisen het moet voldoen en in de eerste kolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Document en relevante artikelen

Waar moet document aan voldoen

Aanvraag

Woningwet, art. 45 lid 7 sub a

Btiv, art. 52e lid 1 sub a 

* De aanvraag bevat de reden van de werkzaamheden  

* Uit de aanvraag moet blijken dat u voldoet aan de wettelijke eis dat de werkzaamheden plaatsvinden aan gebouwen waarin minimaal 90% van de woningen verhuurd wordt aan een sociale doelgroep. De huur van deze woningen moet onder de huurtoeslaggrens liggen.

Overeenkomst tussen woningcorporatie en opdrachtgever

Btiv, art. 52e lid 2 en art. 52h  en/of

Btiv, art. 52e lid 2 sub b en art. 52e lid 3c  en/of

Btiv, art. 52e lid 4c

Nota van Toelichting Btiv  

* Is ondertekend door woningcorporatie en opdrachtgever.

I. Bestaan de werkzaamheden (ook) uit het toewijzen en verhuren van woningen in eigendom van opdrachtgever? Dan geldt voor de overeenkomst:

* Bevat een beschrijving van deze diensten.

* Bevat geen bepaling dat de huurder een geldsom moet betalen of een andere prestatie moet leveren, als de overeenkomst door hem of op zijn verzoek geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden.;

* Geeft de huurder niet het recht het gebouw op een bepaald moment te kopen.

* Bevat een bepaling dat de overeenkomst eindigt op het moment dat de duur van de toestemming is verstreken

*Bevat een bepaling dat de overeenkomst eindigt op het moment dat de Aw de toestemming tussentijds intrekt.

II Bestaan de werkzaamheden (ook) uit het onderhouden en aanbrengen van verbeteringen? Dan geldt voor de overeenkomst:

* Bevat een beschrijving van deze diensten.

* Laat zien dat sprake is van een maximale investering van €25.000 per woning.

* Bevat geen boetebeding of verplichting om het pand over te nemen.

* Looptijd maximaal 10 jaar

* Bevat de bepaling dat de lasthebber verplicht is om te handelen in naam van de lastgever.

III Bestaan de werkzaamheden (ook) uit diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering of administratie? Dan geldt voor de overeenkomst:

* Bevat een beschrijving van deze diensten.

* Bevat een ontbindingsmogelijkheid.

Zie ook overzicht in de Memorie van Toelichting op pag. 25 van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-240.pdf

Verklaring van bekendmaking

Btiv, art. 52g

Rtiv, bijlage 11 of 12

* Ingevulde Rtiv bijlage 11 of 12.

* Publicatie van de werkzaamheden door de gemeente gedurende minimaal 4 weken.

Financiële ratio’s

Btiv, art. 52e lid 3 sub d

Btiv, art. 52e lid 5

* Kengetallen uit de meest recente dPi rapportage. Het betreft: ICR, DSCR, LTV, solvabiliteit en dekkingsratio.

* De kengetallen moeten voldoen aan de normen die Aw en WSW hebben vastgesteld.

Zo vraagt u goedkeuring aan

 1. Stuur ons de vereiste documenten via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl
 2. U krijgt een bevestiging als wij de documenten hebben ontvangen.
 3. Als uw aanvraag niet volledig is, laten wij u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. Wij schorten dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken op totdat de aanvraag compleet is. Mocht de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet zijn, dan stellen wij de aanvraag buiten behandeling.
 4. Als alle informatie is ontvangen ronden wij de beoordeling af.
 5. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Autoriteit woningcorporaties kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift en neemt hier na een (eventuele) hoorzitting een beslissing over. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.