Scheiding DAEB en niet-DAEB

Met de inwerkingtreding van de Herzieningswet moeten corporaties hun commerciële (niet-DAEB) activiteiten scheiden van hun sociale (DAEB) werkzaamheden. De toegelaten instelling (woningcorporatie) kan kiezen voor een administratieve óf juridische scheiding, of voor verlicht regime.

Uitgangspunt is een levensvatbare en financierbare DAEB- en niet-DAEB tak (bij administratieve scheiding), respectievelijk een levensvatbare en financierbare corporatie en woningvennootschap (bij juridische scheiding). De Autoriteit woningcorporaties moet namens de minister van BZK vooraf instemmen met de voorstellen. In 2017 zijn – met een enkele uitzondering vanwege uitstel – alle beoordelingen afgerond. Corporaties zijn vanaf 1 januari 2018 verder gegaan met hun gescheiden bedrijfsvoering in DAEB en niet-DAEB.

Implementatie scheiding

In de dVi over verslagjaar 2017 dient de corporatie voor het eerst de naar DAEB en niet-DAEB gescheiden balans en winst- en verliesrekening en het naar DAEB en niet-DAEB gescheiden kasstroomoverzicht te verantwoorden. De gescheiden balans per 1/1/2018 dient eveneens opgenomen te worden in de overige gegevens bij de jaarrekening over verslagjaar 2017. De naar DAEB en niet-DAEB gescheiden balans op 1/1/2017 moet overeenkomen met de naar DAEB en niet-DAEB gescheiden balans zoals deze is goedgekeurd door de Aw.

Verder geldt dat er in de balans in de jaarrekening over verslagjaar 2017 onderscheid is tussen de post DAEB vastgoed in exploitatie en de post niet-DAEB vastgoed in exploitatie. Dit gold ook al over verslagjaar 2016. Verschil is echter dat in de balans over verslagjaar 2017 overgeheveld bezit in een door de Aw goedgekeurd definitief scheidingsvoorstel onder de post niet-DAEB vastgoed in exploitatie ondergebracht dient te worden.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de implementatie scheiding DAEB/niet-DAEB vindt u in dit overzicht.

Hoofdlijn relevante wet- en regelgeving toezicht scheiding

De Autoriteit woningcorporaties houdt toezicht op de uitvoering van de administratieve scheiding, de scheiding van activa en passiva en het voorkomen van mogelijke kruissubsidiëring en weglek van vermogen. Een inventarisatie van hetgeen in de (toelichtingen bij) wet- en regelgeving en in het ‘Beoordelingskader scheiding DAEB en niet-DAEB’ staat over het toezicht na de scheiding is vervat in dit overzicht.

Documenten