Samenwerking buiten eigen werkgebied

U kunt als woningcorporatie met andere woningcorporaties een samenwerkingsvennootschap vormen buiten uw eigen werkgebied. Dit mag echter alleen wanneer deze samenwerking bijdraagt aan het volkshuisvestelijk belang zoals beschreven in Woningwet art. 21 lid 5 en Btiv art. 11 

Relevante wetgeving

Woningwet art. 21 lid 5, en Btiv art. 11

Wanneer is goedkeuring vereist

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) moet voor een samenwerkingsvennootschap buiten het eigen gebied altijd vooraf goedkeuring geven.

Vereiste documenten

Per document staat aan welke eisen het moet voldoen en in de eerste kolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Document en relevante artikelen

Waar moet document aan voldoen

Aanvraag

Woningwet, art. 21 lid 5

Btiv, art. 11

  • Vermeldt de naam, het adres en het L-nummer van zowel de aanvragende corporatie als de corporaties waarmee de aanvragende corporatie een samenwerkingsvennootschap wil aangaan.
  • Beschrijving van de aard en locatie van de werkzaamheden.
  • Uitleg hoe de activiteiten bijdragen aan het belang van de volkshuisvesting.

Zo vraagt u goedkeuring aan

  1. Stuur ons de vereiste documenten via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl
  2. U krijgt een bevestiging als wij de documenten hebben ontvangen.
  3. Als uw aanvraag niet volledig is, laten wij u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. Wij schorten dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken op tot de aanvraag compleet is. Mocht de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet zijn, dan stellen wij de aanvraag buiten behandeling.
  4. Als alle informatie is ontvangen ronden wij de beoordeling af.
  5. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Autoriteit woningcorporaties kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift en neemt hier na een (eventuele) hoorzitting een beslissing over. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.