Samenwerking buiten eigen gebied

Sinds juli 2015 is voorafgaande toestemming nodig van de Autoriteit woningcorporaties (op basis van artikel 21, lid 5 van de Woningwet) voor een samenwerkingsvennootschap van woningcorporaties buiten de gemeenten waarin ze feitelijk werkzaam zijn.

Hiertoe dient de corporatie een gemotiveerd verzoekschrift in. In artikel 11 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (Btiv) is te lezen wanneer de autoriteit een dergelijk verzoek inwilligt.

Indienen aanvraag

U kunt een aanvraag voor een goedkeuring per mail indienen bij ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl

Voor een snellere verwerking van uw aanvraag, verzoeken wij u in het vak onderwerp te vermelden : “Goedkeuring samenwerking buiten eigen gebied".