Welke stukken moeten worden meegestuurd?

De corporatie kan een verzoek om ontheffing indienen bij de Aw. Het ontheffingsverzoek moet onderbouwd zijn. Daarbij moet het minimaal voorzien zijn van de volgende stukken/documenten:

  • Een overzicht/bewijsstuk dat de verbinding vóór 1 juli 2015 is aangegaan en van het tot dat tijdstip verschafte eigen of vreemd vermogen (leningen en rekening courant) en/of garanties;
  • Een notitie waaruit blijkt dat het noodzakelijk is dat de corporatie vermogen toekent aan de verbonden onderneming. Deze notitie moet een analyse bevatten van de rentabiliteit en de financierbaarheid van de verbinding en stappen waaruit moet blijken of dit al dan niet mogelijk is, met eventueel alternatieven om problemen te voorkomen (bijv. afbouw of een faillissementsscenario van de verbonden onderneming). Ook de visie/strategie van de corporatie op de toekomst van de verbonden onderneming kan hier relevant zijn (hoe lang blijft de corporatie de verbonden onderneming financieel ondersteunen en voor welk maximaal bedrag?);
  • Het financieringsplan van de verbonden onderneming, waar in ieder geval is opgenomen welke partijen voor welk deel eigen vermogen of vreemd vermogen hebben verschaft, modaliteit van de leningen (herfinanciering);
  • Een notitie en/of bewijsstukken van de verbonden onderneming waaruit de relatie moet blijken tussen de garantstellingen door de corporatie met de werkzaamheden van die verbonden onderneming en het aanvangstijdstip van die werkzaamheden. Deze informatie dient te worden overlegd als een beroep wordt gedaan op een in het verleden afgegeven garantstelling van de corporatie en op basis van die garantstelling een beroep wordt gedaan op overgangsrecht.

Daarnaast behoudt de Aw zich het recht voor aanvullende informatie op te vragen.