Wanneer kan ontheffing worden aangevraagd?

Ontheffing kan worden aangevraagd als:

1. Het verschaffen van vermogen geschiedt door het kwijtschelden van schulden van een met haar verbonden onderneming indien:

  • De corporatie de enige aandeelhouder is;
  • De verbonden onderneming alleen schulden heeft bij de corporatie;
  • De waarde van de activa van de verbonden onderneming nihil is;
  • De verbonden onderneming na kwijtschelding wordt ontbonden.

2. De ontheffing als noodzakelijk kan worden gezien:

  • Ter voorkoming dat de corporatie gehouden is om de schulden te voldoen van de verbonden onderneming;
  • Ten behoeve van herfinanciering van leningen die voor 01-07 2015 reeds bestonden;
  • Ten behoeve van herfinanciering van leningen die bestaan waarop de juridische scheiding wordt bewerkstelligd.