Ontheffing toekenning vermogen aan verbinding anders dan via aandelen of interne lening

Corporaties mogen geen vermogen verstrekken aan ondernemingen waarin zijn zelf aandelen bezitten (zgn. ‘verbonden ondernemingen’), behalve bij het oprichten daarvan. Onder bepaalde voorwaarden kan hiervoor ontheffing worden aangevraagd bij de Autoriteit woningcorporaties.

Verschaffen van vermogen

Onder verschaffen van vermogen wordt door de Aw in dit verband verstaan (niet limitatief):

 • Het verstrekken van kapitaal aan een verbinding anders dan bij oprichting;
 • Het verstrekken van een lening;
 • Het verstrekken van een garantie ten behoeve van een verbinding;
 • Het verstrekken of onder een eerder afgesproken limiet ophogen van een kortlopende rekening-courant vordering op een verbinding;
 • Het bijboeken van rente en/of aflossing;
 • Het kwijtschelden van eerder verstrekte leningen;
 • Het opschorten van aflossingstermijnen op eerder verstrekte leningen;
 • Het omzetten van schulden in negatief agio;
 • Verlengen van een eerder afgegeven garantie.

Indienen aanvraag

U kunt een aanvraag voor een ontheffing en de bijbehorende stukken per mail indienen bij ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.

Voor een snellere verwerking van uw aanvraag, verzoeken wij u in het vak onderwerp te vermelden: “Aanvragen ontheffing toekenning vermogen aan verbinding".

Relevante wet- en regelgeving

 • Woningwet artikel 21a, lid 3
 • Besluit toegelaten Instellingen volkshuisvesting, artikel 12 en 17