Nieuwe toelating

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) kan verenigingen en stichtingen met volledige rechtsbevoegdheid toelaten als toegelaten instelling in de zin van de Woningwet. Een stichting of vereniging die op het gebied van de volkshuisvestiging werkzaam is kan als zo’n instelling worden toegelaten als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Een belangrijke voorwaarde is dat de statuten voldoen aan artikel 23 van de Woningwet.

Relevante wetgeving

 • Woningwet art. 19, art.23
 • Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv), art. 5 en 6

Wanneer is goedkeuring vereist

Voor een nieuwe toelating is altijd vooraf goedkeuring van de Aw nodig. Wij adviseren u een oriënterend gesprek te voeren met de Aw. Het gesprek vraagt u aan via de ILT_contactpagina . Een medewerker van de Aw neemt contact met u op om de situatie te bespreken en toelichting te geven over de voorwaarden en vereiste documenten.

Vereiste documenten

Per document staat aan welke eisen het moet voldoen en in de eerste kolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Document en relevante artikelen

Waar moet document aan voldoen?

Aanvraag

Woningwet art. 19

* Naam en adres

* Bedoelde vestigingsplaats en werkgebied.

* Motivatie waarin u laat zien dat u uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam bent en al uw financiële middelen uitsluitend zal inzetten voor de volkshuisvesting.

Aktes

Btiv, art. 5

Woningwet, art. 23

*Akte van oprichting van de vereniging of stichting of notariële akte met de statuten bij oprichting inclusief alle aktes met statutenwijzigingen.

KvK stukken

Btiv, art. 5

* Recent uittreksel KvK.

* Bewijs dat hiervoor genoemde akte(s) zijn opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel (KvK).

Reglementen

Btiv, art. 5

* Actuele reglementen van de vereniging of stichting.

Financiële stukken

Btiv, art. 5

* Meest recente balans, winst- en verliesrekening en begroting van de vereniging of de stichting.

* Andere stukken die bijdragen aan een juist en volledig inzicht in de financiële situatie van de vereniging of de stichting.

Gegevens woningen en overig vastgoed

Btiv, art. 5

Woningwet, art. 46 lid 1 sub b

Woningwet, art. 45 lid 2 sub d

* Informatie over de te verhuren woningen van de vereniging of de stichting.

* Informatie over de te verhuren gebouwen van de vereniging of de stichting.

Zo vraagt u goedkeuring aan

 1. Stuur ons de vereiste documenten via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl
 2. U krijgt een bevestiging als wij de documenten hebben ontvangen.
 3. Als uw aanvraag niet volledig is, laten wij u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. Mocht de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet zijn, dan stellen wij de aanvraag buiten behandeling.
 4. Voordat de Aw een besluit neemt, krijgen de gemeenten in het bedoelde werkgebied, de bedoelde vestigingsgemeente en de betrokken huurdersorganisaties en bewonerscommissies de mogelijkheid om hun zienswijze in te dienen. Zij krijgen hiervoor 4 weken de tijd (Btiv, art. 6). De Aw neemt een besluit binnen 6 weken na ontvangst van de zienswijzen of na het verstrijken van de 4 weken.
 5. Als alle informatie is ontvangen ronden wij de beoordeling af.
 6. U ontvangt een positief of negatief besluit

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Autoriteit woningcorporaties kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift en neemt hier na een (eventuele) hoorzitting een beslissing over. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.

Verplichtingen voor toegelaten instellingen

Voor een eenmaal toegelaten instelling geldt:

 1. Het jaarlijks aanleveren van gegevens, zie https://sbr-wonen.nl/
 2. Op de website van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw http://www.wsw.nl/over-wsw/ leest u aan welke voorwaarden een eenmaal toegelaten instelling moet voldoen om in aanmerking te komen voor geborgde leningen.
 3. De statuten, inclusief die van verbonden ondernemingen, moeten blijven voldoen aan artikel 23 van de Woningwet en voor elke wijziging van de statuten is vóóraf goedkeuring nodig van de Aw.