Werkzaamheden niet-eigen gebouwen voor vergunninghouders

Woningcorporaties mogen ten behoeve van de huisvesting van vergunninghouders bepaalde werkzaamheden aan gebouwen van derden uitvoeren. Het betreft verhuur-, verbouw- en onderhoudswerkzaamheden. Hieraan zijn voorwaarden verbonden om:

 • Te voorkomen dat zij de tijdelijke uitbreiding van het werkdomein vooral gebruiken voor de huisvesting van andere doelgroepen dan vergunninghouders.
 • De pandeigenaren en gemeenten de ruimte te geven om in beperkte mate andere doelgroepen in de betreffende gebouwen te huisvesten, ten behoeve van de integratie of een zekere spreiding.

Relevante wetgeving:

 • Woningwet, art. 45a;
 • Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Btiv), art. 53a, t/m 53f;
 • Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (Rtiv) art. 22d t/m 22f + bijlagen 9 en 10.

Wanneer is goedkeuring vereist

Een woningcorporatie moet op grond van art. 45a van de Woningwet altijd vooraf goedkeuring vragen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw) voor het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden. De woningcorporatie mag na goedkeuring de werkzaamheden uitvoeren vanuit de DAEB-tak (Diensten Algemeen Economisch Belang), de sociale woningverhuur.

Let op:

 • De Aw geeft conform Woningwet (art. 45a) toestemming voor een bepaalde duur: maximaal 10 jaar.
 • De Aw kan conform Btiv (art. 53f) de verleende toestemming intrekken als blijkt dat de aanvrager niet of niet langer aan de wettelijke voorwaarden kan voldoen. Of als de financiële positie van de aanvrager zodanig is verslechterd dat het niet verantwoord is dat de aanvrager deze werkzaamheden uitvoert.

Vereiste documenten

Per document staat aan welke eisen het moet voldoen en in de eerste kolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Document en relevante artikelen

Waar moet document aan voldoen?

Verklaring van de gemeente

Huisvestingswet 2014, art. 28

Btiv, art. 53b en art. 53d lid 1

* Bevat instemming gemeente.

* Meld dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn om te voldoen aan de taakstelling voor huisvesting vergunninghouders.

* Meld dat de woningcorporatie de juiste procedure heeft gevolgd.

Verklaring van bekendmaking

Btiv, art. 53b

Rtiv, art. 22f + bijlagen 9 en 10

* Ingevulde Rtiv bijlage 9 of 10; zie op wetten.overheid.nl  

* Publicatie van de werkzaamheden door de gemeente gedurende 2 weken.

Overeenkomst tussen pandeigenaar en woningcorporatie

Btiv, art. 53b

Woningwet, art. 45a lid 3

* Is ondertekend door woningcorporatie en pandeigenaar.

* Bevat een beschrijving van de werkzaamheden.

* Laat zien dat bij aanvang van de verhuur van het gebouw tenminste 50% van de woningen die ontstaan worden verhuurd aan vergunninghouders.

* Laat zien dat sprake is van een maximale investering van € 10.000 excl. BTW per woning, ongeacht of deze zal worden verhuurd aan een vergunninghouder.

* Kent een looptijd van maximaal 10 jaar.

Financiële ratio’s

Btiv, art. 53b lid 3

Btiv, art. 53f

* Kengetallen uit de meest recente dPi rapportage. Het betreft: ICR, DSCR, LTV, Solvabiliteit en Dekkingsratio.

* De kengetallen moeten voldoen aan de, door de Aw en WSW vastgestelde normen.

Zo vraagt u goedkeuring aan

 1. Stuur ons de vereiste documenten via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl
 2. U krijgt een bevestiging als wij de documenten hebben ontvangen.
 3. Als uw aanvraag niet volledig is, laten wij u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. Wij schorten dan de oorspronkelijke beslistermijn van 4 weken op totdat de aanvraag compleet is. Mocht de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet zijn, dan stellen wij de aanvraag buiten behandeling.
 4. Als alle informatie is ontvangen ronden wij de beoordeling af.
 5. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Autoriteit woningcorporaties kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift en neemt hier na een (eventuele) hoorzitting een beslissing over. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing kunnen in beroep gaan bij de rechtbank