Goedkeuring werkzaamheden aan niet-eigen gebouwen ten behoeve van vergunninghouders

Woningcorporaties kunnen verhuur-, verbouw- en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen van derden uitvoeren, ten behoeve van de huisvesting van vergunninghouders. Hiervoor moet vooraf goedkeuring worden aangevraagd bij de Autoriteit woningcorporaties.

Aanvragen goedkeuring

U kunt de vereiste documenten inscannen en per e-mail opsturen naar ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.

Voor een snellere verwerking van uw aanvraag, graag in het vak ‘onderwerp’ vermelden: “Goedkeuring werkzaamheden aan niet-eigen gebouwen ten behoeve van vergunninghouders".

Hoe verloopt het goedkeuringsproces?

De Aw stuurt per e-mail een ontvangstbevestiging van de aanvraag en de bijbehorende documenten. De behandeltermijn gaat lopen zodra de aanvraag compleet is.

Op grond van artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht moet de Aw in ieder geval binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing nemen. De Aw streeft er naar binnen vier weken uitsluitsel te geven, vanwege de urgentie bij het realiseren van woningen voor asielzoekers.

De Aw kan de toestemming tussentijds intrekken, indien door het voortzetten van de werkzaamheden de financiële continuïteit van de toegelaten instelling niet langer gewaarborgd is, of de financiële risico’s van de opdracht onverantwoord groot zijn geworden.

Relevante wet- en regelgeving

  • Woningwet, art. 45a en 131
  • Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, art. 53a t/m 53f
  • Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting art. 22d t/m 22f

Hoort bij