Wijziging reglement financieel beleid en beheer

Sinds de ingang van de woningwet zijn alle woningcorporaties verplicht een reglement financieel beleid en beheer op te stellen. Het reglement helpt woningcorporaties financieel gezond te blijven. In het reglement zijn de uitgangspunten van het financieel beleid en beheer, de organisatie en jaarlijkse monitoring en de betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer vastgelegd. Daarnaast staan in het reglement regels voor beleggingen en derivaten. Het reglement geldt ook voor de verbonden ondernemingen zoals dochters (meerderheidsbelang) en samenwerkingsvennootschappen waarin de woningcorporatie volledig aansprakelijk vennoot is.

Relevante wetgeving

  • Woningwet, art. 55a;
  • Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Btiv),  art. 103 t/m 108;
  • Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (Rtiv), art. 40a t/m 43.

Wanneer is goedkeuring vereist

Na de ingang van de Woningwet (2015) en de Veegwet wonen (2017) hebben alle corporaties van 2016 tot begin 2018 voor de nieuwe reglementen goedkeuringen gekregen van de Aw. Wijzigt u iets in het reglement? Dan heeft u opnieuw goedkeuring nodig.

Vereiste documenten

Per document staat aan welke eisen het moet voldoen en in de eerste kolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Document en relevante artikelen

Waar moet document aan voldoen?

Gewijzigd reglement

De wijzigingen moeten duidelijk gemarkeerd zijn

Alle bijbehorende relevante stukken zoals statuten, treasury statuut etc.

Zo vraagt u goedkeuring aan

  1. Stuur ons de vereiste documenten via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl
  2. U krijgt een bevestiging als wij de documenten hebben ontvangen.
  3. Als uw aanvraag niet volledig is, laten wij u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. Wij schorten dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken op totdat de aanvraag compleet is. Mocht de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet zijn, dan stellen wij de aanvraag buiten behandeling.
  4. Als alle informatie is ontvangen ronden wij de beoordeling af.
  5. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Autoriteit woningcorporaties kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift en neemt hier na een (eventuele) hoorzitting een beslissing over. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.