Goedkeuring reglement financieel beleid en beheer

Alle woningcorporaties moeten beschikken over een door de Autoriteit woningcorporaties goedgekeurd reglement financieel beleid en beheer. Dit reglement moet er toe bijdragen dat de financiële continuïteit van de woningcorporatie niet in gevaar wordt gebracht. Als in het reglement financieel beleid en beheer wijzigingen moeten worden doorgevoerd, bijvoorbeeld als gevolg van organisatorische wijzigingen of een ander financieel beleid, dan dient de gewijzigde versie ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Aw.

In het reglement zijn de uitgangspunten van het financieel beleid en beheer, de organisatie en jaarlijkse monitoring en de betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer vastgelegd. Ook zijn er regels vastgesteld voor beleggingen en derivaten. Het reglement heeft mede betrekking op verbonden ondernemingen zoals dochters (meerderheidsbelang) en samenwerkingsvennootschappen waarin de toegelaten instelling (de woningcorporatie) volledig aansprakelijk vennoot is.

Aanvragen goedkeuring

U kunt een aanvraag voor een goedkeuring en de bijbehorende stukken per mail indienen bij ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl

Voor een snellere verwerking van uw aanvraag, verzoeken wij u in het vak onderwerp te vermelden: “Aanvraag goedkeuring reglement financieel beleid en beheer”.

Beoordeling

Het verzoek tot goedkeuring van een reglement financieel beleid en beheer wordt door de Aw  beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader. In dit beoordelingskader zijn nadere aanwijzingen opgenomen omtrent tijd- en beleidsgebonden elementen in het reglement. Door deze aanwijzingen nauwkeurig op te volgen voorkomt u dat de Aw uw reglement niet kan goedkeuren of dat u na verloop van enige tijd opnieuw goedkeuring moet vragen bij de Aw van uw reglement.

De Aw neemt alleen reglementen ter goedkeuring in behandeling die zijn ondertekend door de raad van toezicht en het bestuur.

Relevante wet- en regelgeving

  • Woningwet, artikel 55a
  • BTIV, artikel 103 t/m 108