Wijziging reglement financieel beleid en beheer

Alle woningcorporaties zijn verplicht om een reglement financieel beleid en beheer op te stellen. Dit moet sinds de ingang van de Woningwet. Het reglement helpt woningcorporaties om financieel gezond te blijven.

In het reglement zijn de uitgangspunten van het financieel beleid en beheer, de organisatie en jaarlijkse monitoring en de betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer vastgelegd. Daarnaast staan in het reglement regels voor beleggingen en derivaten. Het reglement geldt ook voor de verbonden ondernemingen zoals dochters (meerderheidsbelang) en samenwerkingsvennootschappen waarin de woningcorporatie volledig aansprakelijk vennoot is.

Wanneer is goedkeuring vereist?

In de periode van 2016 tot begin 2018 kregen alle corporaties goedkeuring van de Aw (Autoriteit woningcorporaties) voor hun nieuwe reglement. Dat gebeurde vanwege de nieuwe Woningwet in 2015 en de Veegwet in 2017. Wijzigt u iets in het reglement? Dan heeft u daarvoor altijd goedkeuring nodig van de Aw.

Vereiste documenten

Per document staat aan welke eisen dit moet voldoen. In de eerste kolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Vereiste documenten
Documenten en relevante artikelen Waar moet het document aan voldoen?
Gewijzigd reglement

Woningwet, art. 55a

Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Btiv),  art. 103 t/m 108

Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (Rtiv), art. 40a t/m 43  
  • Markeer de wijzigingen duidelijk.
Alle bijbehorende relevante stukken
  • Voeg relevante stukken toe zoals statuten, treasury statuut, etcetera.

Zo vraagt u goedkeuring aan

  1. Stuur de vereiste documenten op via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.

  2. U krijgt een bevestiging als de Aw de documenten heeft ontvangen.

  3. Als uw aanvraag niet volledig is, laat de Aw u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. De Aw verlengt dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken totdat de aanvraag compleet is. Is de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet? Dan stelt de Aw de aanvraag buiten behandeling.

  4. Als alle informatie is ontvangen, rondt de Aw de beoordeling af.

  5. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Autoriteit woningcorporaties kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift. Na een (eventuele) hoorzitting neemt de ambtelijke hoorcommissie een beslissing over uw bezwaarschrift. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing, kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.