Fusies en splitsingen

Een woningcorporatie mag alleen fuseren met andere woningcorporaties of met haar dochtermaatschappijen. Voor zowel huurders, corporaties als de volkshuisvestelijke  opgave in de regio kan het fuseren of splitsen van woningcorporaties erg ingrijpend zijn. In onder andere de Woningwet staan voorwaarden waaraan een fusie of splitsing moet voldoen. In de meeste gevallen moet u vooraf goedkeuring vragen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Let op:

 • Wanneer een bestuurder van 1 van de verdwijnende corporaties bestuurder wordt van de gefuseerde corporatie, wordt dit gezien als een benoeming. In dat geval is er een zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid vereist voor deze bestuurder. Dit geldt niet voor commissarissen; de commissarissen van alle fuserende corporaties mogen hun termijn(en) volmaken.

Fuseren buiten de eigen woningmarktregio?

Fuseren met een woningcorporatie buiten de eigen woningmarktregio mag alleen als u duidelijk maakt dat die fusie meer in het belang van de volkshuisvesting is dan een fusie binnen de eigen woningmarktregio (Woningwet, art. 53, lid 4). Vraag in zo’n geval niet alleen de Aw om goedkeuring voor de fusie, maar vraag ook ontheffing bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op grond van artikel 41c van de Woningwet. Wij adviseren u eerst een oriënterend gesprek te voeren met de Aw en BZK . Het gesprek vraagt u aan via de ILT_contactpagina . Een medewerker van de Aw neemt vervolgens contact met u op om de situatie te bespreken en verdere afspraken te maken.

Wanneer is goedkeuring vereist

Fusie

 • Wanneer 2 of meer woningcorporaties willen fuseren is vooraf goedkeuring van de Aw vereist.
 • Voor de fusie van een woningcorporatie met 1 of meer dochters is vooraf toestemming vereist van de Aw.

Splitsing

Als een woningcorporatie opgesplitst wordt in 2 of meer delen en die delen elk met een andere woningcorporatie fuseren, spreken we van een splitsing. Hiervoor is vooraf goedkeuring van de Aw nodig. Wanneer u een splitsing overweegt, adviseren we u een oriënterend gesprek te voeren met de Aw. Het gesprek vraagt u aan via de ILT_contactpagina . Een medewerker van de Aw neemt contact met u op om de situatie te bespreken en afspraken te maken.  

Vereiste documenten

Bij fusie van 2 of meer woningcorporaties

 • Fusievoorstel
 • Fusie-effectrapportage
 • Opgave beleidswaarde van het bezit na fusie
 • Zienswijze huurdersorganisatie(s) en andere huurders
 • Zienswijze gemeente(n)
 • Verklaring dat fusie niet in strijd is met hoofdstuk 5 van de Mededingingswet

In het Beoordelingskader fusie en de Bijlage DAEB en niet-DAEB staat beschreven aan welke eisen de stukken moeten voldoen en welke wetsartikelen van toepassing zijn.

Fusie van woningcorporatie met 1 of meer dochters

Het ‘Beoordelingskader fusie met 1 of meer dochters’ wordt momenteel geactualiseerd. Wanneer u een splitsing overweegt, meldt u dit dan aan de Aw via de ILT contactpagina. Een medewerker van de Aw neemt dan contact met u op om uw situatie te bespreken en nadere afspraken te maken.

Zo vraagt u goedkeuring aan

 1. Een van de betrokken woningcorporaties of een ingeschakelde deskundige vraagt namens alle bij de fusie of splitsing betrokken organisaties, de goedkeuring aan.
 2. Stuur ons de vereiste documenten via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.
 3. U krijgt een bevestiging als wij de documenten hebben ontvangen.
 4. Als uw aanvraag niet volledig is, laten wij u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. Wij schorten dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken op totdat de aanvraag compleet is. Mocht de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet zijn, dan stellen wij de aanvraag buiten behandeling.
 5. Als alle informatie is ontvangen ronden wij de beoordeling af. Zie Beoordelingskader fusie en de bijlage DEAB en niet-DAEB.
 6. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Autoriteit woningcorporaties kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift en neemt hier na een (eventuele) hoorzitting een beslissing over. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.