Bouwen en verwerven maatschappelijk- en bedrijfsmatig vastgoed

Woningcorporaties mogen van de Woningwet alleen zogenoemde volkshuisvestelijke activiteiten uitvoeren. Dat zijn bijvoorbeeld kopen of bouwen van woningen. Het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) scherpt dit verder aan. Het kopen of bouwen van maatschappelijk of bedrijfsmatig vastgoed is daardoor vaak geen volkshuisvestelijke activiteit. Zo mag een woningcorporatie alleen maatschappelijk of bedrijfsmatig vastgoed kopen of bouwen in een gebied waar de woningcorporatie woningen heeft en moet dat vastgoed een duidelijk gebiedsgerichte functie hebben of krijgen. En soms moet een woningcorporatie vooraf goedkeuring vragen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Let op: Deze informatie is gebaseerd op de Woningwet die geldig is tot en met 31 december 2021. Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe Woningwet in.

Relevante regelgeving
 • Woningwet, art. 45 lid 2 sub d en art. 45 lid 2 sub g, art.45 lid 3 en art.48 lid 6.
 • Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv), art. 49, bijlagen 3 + 4.
 • Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) art. 52.
 • Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (Rtiv), art. 21.

Wanneer is goedkeuring vereist

Goedkeuring vereist

 • Voor aankoop of bouw van een basisschool of centrum voor jeugd en gezin (Btiv, art. 49 lid 2 sub a).
 • Voor aankoop of bouw van maatschappelijk vastgoed dat qua type nauw verwant is met de categorieën genoemd in Btiv bijlage 3 en dat een bouwkundig geheel vormt met een voor bewoning bestemd gebouw (Btiv, art. 49 lid 2 sub b).
 • Voor aankoop van ander maatschappelijk vastgoed (Btiv, art. 49 lid 3).
 • Voor aankoop van bedrijfsmatig vastgoed dat niet voldoet aan de voorwaarden in Btiv art. 52 lid 1 (Btiv, art. 52 lid 4).


Geen goedkeuring vereist

 • Voor aankoop of bouw van maatschappelijk vastgoed vermeld in Btiv bijlage 3 (Btiv, art. 49 lid 1 sub a).
 • Voor aankoop van bedrijfsmatig vastgoed waarvan het bruto-vloeroppervlak niet meer dan 25% van het totale gebouwoppervlak beslaat (Btiv, art. 52, lid 1 sub a).
 • Voor bouw van bedrijfsmatig vastgoed waarvan het bruto-vloeroppervlak niet meer dan 25% van het totale gebouwoppervlak beslaat en waarvan de bouwkosten niet hoger zijn dan 10 miljoen euro (Btiv, art. 52, lid 1).


Vereiste documenten
Welke documenten u voor goedkeuring moet aanleveren hangt af van het type vastgoed. Kies hieronder om welk type vastgoed het gaat.


Zo vraagt u goedkeuring aan

 1. Stuur ons de vereiste documenten via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl
 2. U krijgt een bevestiging als wij de documenten hebben ontvangen.
 3. Als uw aanvraag niet volledig is, laten wij u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. Wij schorten dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken op totdat de aanvraag compleet is. Mocht de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet zijn, dan stellen wij de aanvraag buiten behandeling.
 4. Als alle informatie is ontvangen, ronden wij de beoordeling af.
 5. U ontvangt een positief of negatief besluit.


Bezwaar en beroep
Tegen een besluit van de Aw kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift en neemt hier na een (eventuele) hoorzitting een beslissing over. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.