Bouwen en verwerven maatschappelijk- en bedrijfsmatig vastgoed

Corporaties moeten bij de Autoriteit woningcorporaties goedkeuring aanvragen voor het bouwen en verwerven van maatschappelijk- en bedrijfsmatig vastgoed.

Goedkeuring verwerven bedrijfsmatig vastgoed

De wetgever geeft een definitie van gebouwen met een bedrijfsmatige gebruiksbestemming in artikel 52 lid 1 Btiv. Op grond van artikel 52, lid 4 Btiv kan de Autoriteit Woningcorporaties namens de minister op verzoek van een toegelaten instelling bepalen dat het verwerven van andere gebouwen met een bedrijfsmatige gebruiksbestemming dan die, bedoeld in het eerste lid, ten aanzien van die toegelaten instelling tot het gebied van de volkshuisvesting behoort. Hiervoor dient die toegelaten instelling aannemelijk te maken dat zij binnen vijf jaar na het tijdstip van indiening van dat verzoek die gebouwen:

a. zal slopen en ter plaatse gebouwen zal doen bouwen die verband houden met werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting, of
b. zal verbouwen tot onroerende zaken die verband houden met werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting.

Wat dient u aan te leveren?

• Een zienswijze van de gemeente met betrekking op de specifieke adressen.
• Planvorming en overeenkomsten waaruit het voornemen als genoemd onder a. en b. blijkt.
• Interne planvorming inclusief kostenraming.
• Concept koopovereenkomst.

U kunt een aanvraag voor een goedkeuring en de bijbehorende stukken per mail indienen bij ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl

Voor een snellere verwerking van uw aanvraag, verzoeken wij u in het vak onderwerp te vermelden : “Goedkeuring verwerven bedrijfsmatig vastgoed".

Proces

Voor de beoordeling voor de aanvraag geldt, conform AWB, een redelijke termijn van acht weken. Deze termijn gaat lopen na ontvangst van de aanvraag. Indien de stukken voor de aanvraag niet volledig of juist zijn ingediend, kan deze termijn worden opgeschort tot het moment waarop de aanvraag volledig of juist is ingediend.

Goedkeuring bouwen of verwerven maatschappelijk vastgoed

De wetgever geeft een definitie van gebouwen met een maatschappelijke gebruiksbestemming in artikel 49 lid 1 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (Btiv 2015). Indien de toegelaten instelling besluit om andere gebouwen met een maatschappelijke gebruiksbestemming, anders dan die genoemd in bijlage 3 van het Btiv, te bouwen of te verwerven kan de Autoriteit Woningcorporaties namens de minister goedkeuring verlenen op basis van Btiv artikel 49, lid 2 en 3. Hierin zijn drie varianten te onderscheiden:

1. In het geval van bouwen of verwerven van basisscholen en centra voor jeugd en gezin dient er te worden voldaan aan artikel 21 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 waaruit naar voren komt dat de toegelaten instelling aannemelijk moet maken dat het tot stand brengen, in stand houden en verhuren voldoende renderend is.
2. In het geval van het bouwen of verwerven van andere gebouwen die naar het oordeel van de minister behoren aan een categorie als genoemd in bijlage 3 van het Btiv nauw verwante categorie, en bouwkundig een geheel vormen met een voor bewoning bestemd gebouw in eigendom van die toegelaten instelling.
3. In het geval van het verwerven van gebouwen met een maatschappelijke gebruiksbestemming anders dan die genoemd in bijlage 3 Btiv met als doel dat de TI binnen vijf jaar die gebouwen:
a. zal slopen en ter plaatse gebouwen zal doen bouwen als bedoeld in het eerste lid of onder toepassing van artikel 52, eerste lid, of
b. zal verbouwen tot onroerende zaken die verband houden met werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting die niet behoren tot de diensten van algemeen economisch belang.

Wat dient u aan te leveren?

• Ten aanzien van variant 1: de berekening als genoemd in de regeling. De berekening die getoetst zal worden is die van na de daadwerkelijke aanbesteding op basis waarvan het bestuursbesluit gebaseerd is. Dit omdat er op dat moment een zo realistisch mogelijk beeld bestaat van de stichtingskosten van het te realiseren object. Stukken ter onderbouwing van de berekening dienen te worden meegezonden. Hiernaast de huurovereenkomst en een zienswijze van de gemeente met betrekking op het te bouwen of te verwerven object.
• Ten aanzien van variant 2: documentatie of planvorming met betrekking op het te realiseren of te verwerven object. Hieruit komt in ieder geval naar voren: beschrijving type vastgoed, afmetingen, verhouding tussen object en woongelegenheden waarmee het gebouw een geheel vormt.
• Ten aanzien van variant 3: een zienswijze van de gemeente met betrekking op de specifieke adressen. Planvorming en overeenkomsten inclusief kostenraming waaruit het voornemen als genoemd onder a. en b. blijkt. De (concept) koopovereenkomst met daarin in ieder geval de vermelding van de overeengekomen koopsom en huidige eigenaar van het object. 

U kunt een aanvraag voor een goedkeuring en de bijbehorende stukken per mail indienen bij ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl

Voor een snellere verwerking van uw aanvraag, verzoeken wij u in het vak onderwerp te vermelden : “Goedkeuring verwerven maatschappelijk vastgoed".

Proces 

Voor de beoordeling voor de aanvraag geldt, conform AWB, een redelijke termijn van acht weken. Deze termijn gaat lopen na ontvangst van de aanvraag. Indien de stukken voor de aanvraag niet volledig of juist zijn ingediend, kan deze termijn worden opgeschort tot het moment waarop de aanvraag volledig of juist is ingediend.