Aangaan van een verbinding

Woningcorporaties mogen een verbinding aangaan met een rechtspersoon of vennootschap, als dit in het belang is van de volkshuisvesting. Er zijn voorwaarden verbonden aan het aangaan van een verbinding. Daarom moet een woningcorporatie goedkeuring vragen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Let op: Deze informatie is gebaseerd op de Woningwet die geldig is tot en met 31 december 2021. Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe Woningwet in.

Wanneer is goedkeuring vereist?

Geen goedkeuring vereist

Voor het aangaan van een verbinding met een samenwerkingsvennootschap is volgens Woningwet, art. 21 lid 3, geen goedkeuring vereist.

Goedkeuring vereist

In alle andere gevallen is goedkeuring vereist.

Vereiste documenten

Per document staat aan welke eisen dit moet voldoen. In de eerste kolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Vereiste documenten
Documenten en relevante artikelen Waar moet het document aan voldoen?

Aanvraag

Btiv, art. 8 lid 1 sub a

 • Bevat naam, adres en L-nummer van de aanvrager en gegevens van de rechtspersoon of vennootschap, waarmee de aanvrager de verbinding wil aangaan.
 • Motiveert waarom de verbinding in het belang is van de volkshuisvesting.

Zienswijzen gemeenten

Btiv, art. 8 lid 1 sub b

 • Zienswijzen van de gemeenten waar de verbinding feitelijk werkzaam is. Ondertekend door het college van B&W.

Statuten en reglementen of samenwerkingsovereenkomst van de aan te gaan verbinding

Woningwet, art. 21 lid 2 sub c

Btiv, art.  8 lid 1 sub c
 • De statuten van de verbinding moeten voldoen aan de bepalingen van Woningwet, art. 23.
 • Als de verbinding wordt aangegaan met een BV of een NV moet voldaan zijn aan de voorwaarden in artikel 21, lid 1 van de Woningwet.

Het verschafte eigen vermogen of vreemd vermogen

Btiv, art. 8 lid 1 onder d
Een overzicht van:
 • Het verschafte eigen of vreemd vermogen aan elke verbonden onderneming van de woningcorporatie, op het moment van indienen van het verzoek.
 • De verleende garanties aan of ten behoeve van elke verbonden onderneming, op het moment van indienen van het verzoek.

Zienswijze huurdersorganisatie

Woningwet, art. 21, lid 2, sub b

Btiv, art. 8 lid 1 sub j

 • Geeft aan dat huurdersorganisatie instemt met de verbinding.

Ondernemingsplan verbinding

Btiv, art. 8 lid 1 sub e
 • Bevat de (voorgenomen) werkzaamheden van de verbinding.
 • Vermeldt duidelijk welke van deze werkzaamheden horen tot het gebied van de volkshuisvesting.

Financieringsplan verbinding

Btiv, art. 8 lid 1 sub f

Vermeldt:

 • De omvang  van het vreemd vermogen.
 • Welke kapitaalverschaffers het vreemd vermogen inbrengen.
 • De omvang van de kapitaalstorting door aanvrager ten behoeve van het eigen vermogen.
 • Welke andere partijen kapitaalstortingen ten behoeve van het eigen vermogen zullen doen.

Openingsbalans verbinding

Btiv, art. 8 lid 1 sub g

 • Openingsbalans conform model dVi.
 • Bevat een 5-jaars kasstroomprognose volgens model dPi, de mogelijkheden tot het aangaan van financiële transacties om de werkzaamheden te kunnen verrichten en een analyse van de leningportefeuille. Hierin moeten kasstromen tussen de aanvrager en de verbinding apart inzichtelijk zijn.

Voor zover van toepassing: Potentieel te liberaliseren woongelegenheden

Btiv, art. 8 lid 1 sub h
 • Overzicht van de potentieel te liberaliseren woongelegenheden van de woningcorporatie, die in de verbinding worden ondergebracht.

Overige relevante stukken

Btiv, art. 8 lid 1 sub k

 • Stukken die bijdragen aan een juist en volledig inzicht in de (voorgenomen) bedrijfsvoering en financiering van de rechtspersoon of vennootschap waarmee  de verbinding wordt aangegaan.

Beoordeling WSW

Btiv, art. 9 lid 2 sub c
 • Kopie van de meest recente beoordeling door Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

De aanvraag wordt getoetst aan de criteria van de Woningwet artikel 21 en het Btiv artikelen 8, 9 en 10.

Alle stukken samen moeten minimaal duidelijk maken dat:

 • Er geen onaanvaardbaar risico ontstaat dat het in te brengen vermogen niet voor de volkshuisvesting bestemd blijft.
 • Er bij een juridisch gescheiden corporatie geen strijdigheid ontstaat met artikel 81 van de Woningwet.
 • De verrekening tussen de verbinding en de aanvrager niet voor meer dan 60% gebeurt in de vorm van aandelen.
 • Als er een lening wordt verstrekt, dit een hypothecaire lening is.
 • De werkzame bewonersorganisaties met de verbinding instemmen.

Zo vraagt u goedkeuring aan

 1. Stuur de vereiste documenten op via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.
 2. U krijgt een bevestiging als de Aw de documenten heeft ontvangen.
 3. Als uw aanvraag niet volledig is, laat de Aw u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. De Aw verlengt dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken totdat de aanvraag compleet is. Is de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet? Dan stelt de Aw de aanvraag buiten behandeling.
 4. Als alle informatie is ontvangen, rondt de Aw de beoordeling af.
 5. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Autoriteit woningcorporaties kunt u als belanghebbende bezwaar maken. Dat kan door een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt daarna uw bezwaarschrift. Na een (eventuele) hoorzitting neemt de ambtelijke hoorcommissie een beslissing over uw bezwaarschrift. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing, kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.