Melden incident ggo’s ingeperkt gebruik

Werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) binnen een ingeperkte ruimte kan soms leiden tot een onverwachte, ongeplande of ongewenste gebeurtenis. Die gebeurtenis kan een verhoogd risico voor mens en milieu geven. U moet de gebeurtenis melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Meldingscriteria incidenten

Bij ingeperkt gebruik van ggo’s kunnen 4 categorieën van onverwachte, ongeplande en ongewenste gebeurtenissen met ggo's worden onderscheiden die tot een verhoogd risico voor mens of milieu kunnen leiden.

 • A. Kleinschalige besmetting
  Ontsnapping van het ggo uit de primaire fysische inperking zonder verhoogde kans dat de barrière van de ingeperkte ruimte doorbroken wordt (bedoeld wordt een kleinschalige besmetting in de werkruimte die eenvoudig zelf opgeruimd kon worden).
 • B. Moeilijk controleerbare besmetting
  Ontsnapping van het ggo uit de primaire fysische inperking waarbij een toegenomen kans bestaat dat de barrière van de ingeperkte ruimte doorbroken wordt (bijvoorbeeld een moeilijk controleerbare besmetting binnen de werkruimte).
 • C. Mogelijke aantasting van de barrière van de ruimte
  Verhoogde kans op of feitelijke aantasting van de barrière van de ingeperkte ruimte (bijvoorbeeld brand in of nabij de werkruimte).
 • D. Vrijkomen in het milieu
  Feitelijk vrijkomen van ggo’s in het milieu (bijvoorbeeld een lozing in het riool).

Wanneer en hoe melden?

In alle gevallen waarbij sprake is van een defecte fysische inperking van ggo's of een ernstige bedreiging hiervan moet u intern een melding doen bij de biologischeveiligheidsfunctionaris  (BVF). Melding aan de ILT is vereist bij een verhoogd risico voor mens of milieu. U moet daarvoor het meldformulier ggo’s gebruiken. Deze vindt u op de Meldpagina onder meldrubriek Risicovolle stoffen en meldsoort Incident genetisch gemodificeerde organismen.

Voor een telefonische melding kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met 088 489 00 00.
 

Melding incident, onvoorziene omstandighedenen afwijkingen bij ingeperkt gebruik ggo

Categorie Type Categorie van fysische inperking (CFI) Melden intern (BVF) Melden bij ILT/IenW
A kleinschalige besmetting I, II, III en IV x
B moeilijk controleerbare besmetting I en II x
III en IV x
C (mogelijke) aantasting van de barrière I, II, III en IV x x
D vrijkomen van ggo in het milieu I, II, III en IV x x

Wat wordt er met uw melding gedaan?

Een inspecteur van de ILT neemt uw melding van het incident in behandeling. Deze inspecteur onderzoekt na de melding of vervolgmaatregelen noodzakelijk zijn en neemt altijd contact met u op.