Europese gegevensuitwisseling (ERRU)

Europese verordeningen regelen de eisen die aan de toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer worden gesteld. De eisen zijn in deze verordeningen verduidelijkt ten behoeve van gelijke toetreding en concurrentievoorwaarden op de Europese markt voor het personenvervoer en goederenvervoer.

Kwaliteitsverbetering

Drie Europese verordeningen (1071, 1072 en 1073/2009) zijn nu in werking. Deze verordeningen regelen de eisen die aan de toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer worden gesteld.  Doelstellingen zijn voorts een hoger niveau van vakbekwaamheid, een rationalisering van de markt, een betere kwaliteit van de geleverde diensten en verkeersveiligheid.

Met name de al jaren bestaande eisen omtrent de inbreng van de vakbekwaamheid en betrouwbaarheid worden strenger. De vervoersmanager kan bovendien zelfstandig, naast de vervoerder, zijn betrouwbaarheid verliezen.

Om de betrouwbaarheid aan te tonen kon in het verleden worden volstaan met het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag. Met de inwerkingtreding van de nieuwe verordening kan de onderneming of de vervoersmanager zijn betrouwbaarheid verliezen bij zeer ernstige overtredingen van de EU-vervoerwetgeving. In het uiterste geval kan de vergunning van de vervoerder worden ingetrokken. De vervoersmanager kan ongeschikt worden verklaard om zijn beroep uit te oefenen.

Het aantal toegestane overtredingen dat meeweegt bij het verlies van betrouwbaarheid wordt in eerste instantie gerelateerd aan het aantal vergunningbewijzen. De EU heeft een lijst van zogenaamde zeer zware inbreuken opgesteld die moeten meetellen bij de beoordeling van de betrouwbaarheid. 

Sinds 2013 kunnen de lidstaten van de Europese Unie gegevens over ondernemingen in het wegvervoer uitwisselen. Het gaat vooral om gegevens van zeer ernstige overtredingen die door vervoerders zijn begaan in andere lidstaten. Dat gaat via elektronische registers die lidstaten moeten oprichten. Deze nationale registers worden onderling gekoppeld om gegevens snel en doelmatig te kunnen uitwisselen.  Deze koppeling staat ook wel bekend onder de naam ERRU (Electronic Register of Road Transport Undertakings).

Door verscherping van de betrouwbaarheid en de uitwisseling van sanctiegegevens tussen lidstaten wordt er naar gestreefd om zware wetsovertreders uit de transportsector te weren.

In Nederland is de stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) de bevoegde instantie voor het goederenvervoer, voor het personenvervoer is KIWA dat.

De NIWO heeft een ERRU dossier op haar website staan met alle relevante documenten. Kiwa geeft specifieke informatie over het personenvervoer.

Per 1 juli 2013 is de Nederlandse wetgeving - de Wet Wegvervoer goederen en de Wet Personenvervoer -  aangepast, zodat uitvoering gegeven kan worden aan de ERRU-regels.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de toetsing van de betrouwbaarheid in het kader van ERRU uit te stellen tot 1 oktober 2014, om een level playing field niet in gevaar te brengen.