Erkende organisaties vervoer gevaarlijke stoffen

De ILT is aangewezen om een erkenning af te geven aan instanties om een of meerdere handelingen uit te voeren op grond van de regelgeving vervoer gevaarlijke stoffen over de weg, over water en over het spoor (ADR, RID, ADN en IMSBC-code).

Dit doet de ILT op grond van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen (Stcrt. Nr. 19721, 2009, gewijzigd bij Stcrt. Nr. 20447, 2010 en Stcrt. Nr. 1497, 2013).

De handelingen waar het om gaat zijn:

  • Keuren en certificeren van verpakkingen, drukhouders en tanks;
  • Keuren en certificeren van de bouw en uitrusting van binnenvaartschepen;
  • Classificeren van gevaarlijke vaste lading in bulk en afgeven van ladingcertificaten (IMSBC-Code).

Daarnaast geldt de Regeling vervoerbare drukapparatuur 2011 (Stcrt. Nr. 10390). Deze regeling implementeert de EU-richtlijn 2010/35/EU die voorwaarden stelt aan het verhandelen en gebruiken van vervoerbare drukapparatuur. De Inspectie Leefomgeving en Transport is niet aangewezen om op basis van deze regeling een erkenning te verlenen. Een aanvraag voor een dergelijke erkenning moet worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De inspectie is aangewezen als marktoezichthouder op basis van deze regeling.

Proces regeling erkende instanties

Het proces rondom de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen is omschreven in de onderstaande procesbeschrijving. Hierin wordt de aanvraagprocedure en de wijze van behandeling beschreven. Daarnaast wordt beschreven op welke wijze toezicht wordt gehouden nadat een erkenning is verleend.