De ILT houdt toezicht op de Europese regels voor onder andere accu’s, autowrakken, batterijen, elektronische apparatuur en verpakkingen. De eisen die de regels daaraan stellen, verschillen per product.

De eisen gelden voor nieuwe producten, maar ook voor de inzameling en de recycling van producten die worden afgedankt. Ze zijn onder andere gericht op:

  • het maximale toegestane gehalte zware metalen in de genoemde producten (de Europese Unie stelt bijvoorbeeld eisen aan de concentraties broomhoudende brandvertragers in elektronische apparaten)
  • beperking van de hoeveelheid gebruikt materiaal, de recyclebaarheid en het gebruik van hergebruikte grondstoffen
  • productcodering (CE-markering) en overige plichten om de consument over nieuwe producten te informeren
  • energieverbruik of ecodesign

Bent u producent of importeur van een van de hierboven genoemde producten, dan moet u aan de genoemde eisen voldoen.

Productbesluiten

De ILT houdt in Nederland toezicht op de besluiten en regelingen van genoemde producten door ze te controleren. Dat doet ze door producenten en importeurs te bezoeken, maar ook door producten bij distributeurs te analyseren en te beoordelen of die aan de gestelde eisen voldoen. Ze controleert bijvoorbeeld documenten en verricht metingen.

Let op: onderwerp toezicht varieert

De ILT verlegt het accent van het toezicht op nieuwe producten jaarlijks. Zo besteedde ze de afgelopen jaren speciale aandacht aan verboden stoffen in verpakkingen, elektrische apparatuur en verpakkingseisen. De keuze voor een ‘thema’ meldt de ILT in haar jaarplannen.

Accu's en batterijen

De wetgever stelt eisen aan het percentage kwik en cadmium in nieuwe batterijen en accu’s en aan de markering van batterijen. Ook in dit geval is de ILT toezichthouder. De eisen zijn vastgelegd in het Besluit beheer batterijen en accu’s en in de Regeling beheer batterijen en accu’s.

Autowrakken

Regelgeving (Besluit beheer autowrakken en Leidraad besluit beheer autowrakken) stelt eisen aan het ontwerp en de vervaardiging van voertuigen. De eisen hebben betrekking op het gebruik van gevaarlijke stoffen (lood, kwik en cadmium), de demontage en de nuttige toepassing van autowrakken en de toepassing van gerecycled materiaal in voertuigen.

Elektronische apparatuur

Een Nederlands huishouden beschikt gemiddeld over 90 elektr(on)ische apparaten. De ILT ziet erop toe dat nieuw op de Nederlandse markt gebrachte apparaten voldoen aan de eisen die productwetgeving eraan stelt. Deze eisen zijn vastgelegd in de Europese richtlijn Ecodesign en in de Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De ILT zie toe door documenten te controleren en bijvoorbeeld het energieverbruik en het gehalte aan zware metalen en brandvertragers te meten.

Verpakkingen

Verpakkingen zijn een belasting zijn voor het milieu. Daarom worden er eisen aan nieuwe verpakkingen gesteld, ook wel de essentiële eisen aan verpakkingen genoemd. Zo moeten producenten het volume en het gewicht van verpakkingen zo veel mogelijk beperken en moet een verpakking zo zijn ontworpen dat recycling mogelijk is. Ook mogen er zo min mogelijk schadelijke stoffen in verpakkingen zitten, zoals lood en cadmium. De eisen zijn vastgelegd in het Besluit beheer verpakkingen 2014, kortweg het Verpakkingenbesluit.

De ILT onderzoekt of de producenten de eisen uit het verpakkingenbesluit naleven. Ze doet dat door verpakkingen te controleren die op de Nederlandse markt worden gebracht. Ze doet dat door het ontwerpdossier van de verpakking te beoordelen en de verpakking te meten op de aanwezigheid van zware metalen. De controle op het verbod op de gratis verstrekking van plastic draagtassen valt ook onder de naleving van het Verpakkingenbesluit.