Onderhoud, programma, alternatief en aanwijzingen

Deze webpagina gaat in op onderhoudsprogramma's, alternatief onderhoud en onderhoudsaanwijzingen voor luchtmaterieel.

Onderhoudsprogramma

Voor ieder luchtvaartuig moet een onderhoudsprogramma, Aircraft Maintenance Programme (AMP), gebruikt worden. Het AMP bevat de instructies voor al het onderhoud, met uitzondering van defect rectificatie. Deze instructies bestaan uit:

  • Taakbeschrijving
  • Interval of uiterste termijn
  • Eventuele drempelwaarde voor de interval
  • Verwijzing naar de uitvoeringsinstructie
  • Verwijzing naar de bron

Daarnaast bevat het AMP instructies voor het gebruik ervan en eventuele randvoorwaarden. Een voorbeeld van een AMP vindt u in de Verklaring van het onderhoudsprogramma.

Voor luchtvaartuigen met een EASA- of een ICAO-Standaard BvL moet het AMP en iedere wijziging daarop vooraf goedgekeurd worden door de ILT of door een daartoe erkende CAMO. Voor deze luchtvaartuigen is de inhoud van het AMP dan ook geen onderwerp tijdens de Airworthiness Review, respectievelijk BvL-verlengingsinspectie. De geldigheid van de goedkeuring en de uitvoering van het AMP zijn dat overigens wel.

Uitzondering hierop is voor ELA1 luchtvaartuigen met een EASA-Standaard BvL, die niet voor commerciële vluchtuitvoering worden ingezet, waarvoor de eigenaar een verklaring (Declaration) afgeeft.

Daar waar afgeweken wordt van de instructies van de ontwerphouder spreken we van alternatief onderhoud.

Een uitgebreide toelichting is te vinden in het 'Informatiepakket onderhoudsprogramma’s'. Deze is geschreven voor luchtvaartuigen met een EASA- of een ICAO-Standaard BvL, maar is voor wat betreft de inhoud van het AMP ook te gebruiken voor andere luchtvaartuigen.

Voor luchtvaartuigen met een EASA- of een ICAO-Standaard BvL zijn de eisen waaraan een AMP moet voldoen, beschreven in Europese regelgeving:
Europese Verordening 1321/2003, Annex I (Part-M): M.A.302 met bijbehorende AMC en Appendix I bij AMC M.A.302.

Voor overige luchtvaartuigen geldt de Regeling Onderhoud Luchtvaartuigen, 1320.

De inspectie heeft een informatieblad uitgegeven met hierin een toelichting op de regels over het onderhoudsprogramma onder Part-ML. Met de inwerkingtreding van de Europese Verordening EC 2019/1383 zijn de regels voor een bepaalde categorie luchtvaartuigen versoepeld.

Alternatief onderhoud

Alternatief onderhoud kan bestaan uit (een combinatie van) de volgende elementen:

  • On Condition: hard-time intervals voor restauratie taken (zoals overhaul) worden vervangen door onderhoud gebaseerd op conditiebepaling.
  • Escalatie: verhoging van de interval, zonder verandering van de inhoud van de onderhoudstaak. Zie EASA Maintenance Review Board Steering Committee International Policy IP44 voor escalatie-richtlijnen.
  • Verandering van de inhoud van de onderhoudstaak, resulterend in een equivalente of verhoogde onderhoudsstandaard. Zie ook 145.A.45(d).
  • Verlichting van onderhoudstaken gerechtvaardigd door vermindering van de effecten van mogelijk falen, door gebruiksbeperkingen, toevoegen van systeemredundantie, etcetera.

Voor luchtvaartuigen met een EASA- of een ICAO-Standaard BvL moet iedere afwijking ten opzichte van de onderhoudsinstructies van de ontwerphouder vooraf goedgekeurd zijn door de ILT. Het aanvraagformulier hiervoor maakt ook goedkeuring van combinaties van bovengenoemde elementen mogelijk.

Voor On Condition onderhoud heeft Nederland een Maintenance Directive (MD) uitgegeven. Aan de eisen hierin moet voor bovengenoemde luchtvaartuigen voldaan zijn.

Voor de overige luchtvaartuigen gelden de bepalingen in de regeling Onderhoud Luchtvaartuigen, 1320, artikel 3 en 4.

Onderhoudsaanwijzingen

Om de blijvende luchtwaardigheid van luchtvaartuigen te garanderen heeft de minister Onderhoudsaanwijzigingen voor Luchtvaartmaterieel uitgegeven. U vindt deze onder het kopje Meer informatie.

OAL1987-30/4 en OAL1976-01/9 overbodig

De onderhoudsaanwijzingen OAL nr. 1987-30/4 (onderhoudsprogramma) en OAL nr. 1976-01/9 (onderhoud aan uitrusting, instrumenten en systemen) zijn overbodig geworden en van de site verwijderd. De inhoud van OAL nr. 1987-30/4 wordt afgedekt door de bepalingen in de Regeling Onderhoud Luchtvaartuigen en in Part-M. OAL nr. 1976-01/9 is overbodig geworden na de publicatie van de onderhoudsaanwijzing MD NL-2011-002 R1 (periodiek onderhoud). Die heeft hetzelfde doel en geeft duidelijker weer wat de status is van de ministeriële aanwijzing in relatie tot de Europese wetgeving.

Uitgifte van revisie 1 op Maintenance Directive NL-2011-002

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 15 juni 2014 Maintenance Directive (MD) NL-2011-002 Periodic Functional Check Requirements gereviseerd. In de Toelichting bij Maintenance Directive NL-2011-002 R1 kunt u lezen waarom deze revisie is aangebracht.