EU-regels voor NCO, NCC en SPO (commercieel en niet-commercieel)

Met ingang van 25 augustus 2016 is in Nederland de Europese regelgeving voor niet-commerciële operaties van kracht geworden. De regels zijn opgenomen in de delen Niet-Commerciële operaties met Complexe luchtvaartuigen (Part NCC) en Niet-Commerciële operaties met “Other than” complexe luchtvaartuigen (Part NCO) van de EU Verordening 965/2012 Air Operations.
Met ingang van 21 april 2017 wordt het deel Specialised Operations (Part SPO) van kracht.
NB: Scroll voor een snel inzicht naar het Selectieschema Air Ops bij Meer informatie onderaan de pagina. Daarin wordt in enkele stappen weergegeven welke regels uit Air OPS voor welke activiteiten van toepassing zijn en wat dit betekent.

NCO, NCC en SPO

NCO-operators moeten voldoen aan nieuwe Europese regelgeving voor Air Operations; in het bijzonder aan deel NCO van EU 965/2012. Naast allerlei algemene regels (bijvoorbeeld het beschikbaar zijn van documenten en manuals tijdens de vluchten en meer specifieke regels voor operationele procedures en instrumentarium) zullen zij ook hun Specifieke goedkeuringen volgens deel SPA moeten hebben geregeld. NCO-operators hoeven hun niet-commerciële operaties niet te declareren.

NCC
Regels 
Operators moeten op grond van de Basisverordening EU 216/2008 aan dezelfde essentiële organisatievereisten voldoen als de commerciële operators. Wel zijn de eisen proportioneel aangepast aan de omvang van de niet-commerciële operaties. Zo kunnen de NCC-operators volstaan met het indienen van een zogenaamde Eigen Verklaring (Declaration, ORO.DEC.100) en is een aanvraag voor een AOC (Air Operator Certificate) niet vereist. Operators die tevens AOC-houder zijn hoeven geen aparte NCC-declaratie in te dienen.

Operatie
NCC-operators zijn bekend met de Basic Regulation (EU 216/2008) en de Air Operation Regulation (EU 965/2012) en meer in het bijzonder de regels van deel ORO en deel NCC van EU 965/2012. Zij moeten beschikken over een operations manual en hun vluchten uit voeren conform dit handboek. Ook moeten zij een verantwoordelijk manager aanwijzen en een management systeem als bedoeld in ORO.GEN.200 hebben.
NB: Op het uitvoeren van SPO operaties met complexe vliegtuigen zijn de eisen in Annex VIII, Part-SPO van toepassing.

Eigen verklaring
Met een eigen verklaring geeft de operator aan dat voldaan wordt aan de eisen die in het deel NCC en het deel ORO (Organisation Requirements for air Operations) worden gesteld. De eigen verklaring wordt niet gevolgd door een initiële inspectie of vergunning en/of goedkeuringsprocedure van de zijde van ILT. Wel wordt de organisatie opgenomen in het toezichtsprogramma van ILT en zal binnen 4 jaar een eerste audit plaatsvinden.
Bovenstaande betreft in Nederland gevestigde operators van complexe luchtvaartuigen waarmee niet-commerciële vluchten worden uitgevoerd met een luchtvaartuig dat is geregistreerd in:
- een EU lidstaat,
- een niet-EU lidstaat, terwijl de operator gevestigd is in een EU lidstaat.

SPO
Regels
De meeste van toepassing zijnde regels voor SPecialised Operations (SPO) zijn te vinden in Annex VIII (Part SPO) van EU 965/2012. In AMC 1 van SPO.GEN.005 worden algemeen geldende criteria genoemd en zijn daarnaast ook 21 verschillende specifieke operaties genoemd die als SPO worden aangemerkt.
De eisen zijn proportioneel aangepast aan de omvang van de operatie. Zo kunnen commerciële SPO-operators en SPO operators die bij de operatie gebruik maken van complexe vliegtuigen in het algemeen volstaan met het indienen van een Eigen Verklaring (Declaration, ORO.DEC.100). Goedkeuring is vooraf alleen nodig voor commerciële operaties, als gebruik gemaakt wordt van ingehuurde vliegtuigen (lease), of voor commerciële operaties, die in de categorie “High Risk” vallen.
NB: Niet-commerciële SPO operators die gebruik maken van niet-complexe vliegtuigen, zweefvliegtuigen en ballonnen hoeven geen Eigen Verklaring in te dienen.

Operatie
SPO-operators zijn bekend met de Basic Regulation (EU 216/2008) en de Air Operation Regulation (EU 965/2012) en meer in het bijzonder de regels van deel ORO en deel SPO van EU 965/2012. Zij moeten vanaf 21 april 2017 beschikken over een operations manual en hun vluchten uitvoeren conform dit handboek. Ook moeten zij een verantwoordelijk manager aanwijzen en een management systeem als bedoeld in ORO.GEN.200 hebben.
NB: Op het uitvoeren van SPO operaties met complexe vliegtuigen zijn de eisen in Annex VIII, Part-SPO van toepassing.

Eigen verklaring
Met een eigen verklaring geeft de operator aan dat voldaan wordt aan de eisen die in het deel ORO (Organisation Requirements for air Operations) en in deel SPO worden gesteld. De eigen verklaring wordt niet gevolgd door een initiële inspectie of vergunning/goedkeuringsprocedure van de zijde van ILT. Wel wordt de organisatie opgenomen in het toezichtsprogramma van ILT en zal binnen 4 jaar een eerste audit plaatsvinden.
NB: Een Eigen Verklaring SPO geldt niet als vervanging van een Eigen Verklaring NCC. Indien, naast SPO, met complexe luchtvaartuigen ook NCC vluchtuitvoering plaatsvindt, dient deze operatie apart gedeclareerd te worden.

Bovenstaande betreft in Nederland gevestigde operators, die SPO vluchten uitvoeren met een luchtvaartuig dat is geregistreerd in een EU lidstaat, of in een niet-EU lidstaat, terwijl de operator gevestigd is in een EU lidstaat.

Definities

Operator een rechtspersoon of natuurlijk persoon die één of meer luchtvaartuigen exploiteert of voornemens is te exploiteren (de exploitant).

Complex
luchtvaartuig

een vleugelvliegtuig, dat:

 • een maximum gecertificeerde startmassa heeft van meer dan 5.700 kg, of
 • gecertificeerd is voor een maximale configuratie voor passagierszitplaatsen van meer dan 19 personen, of
 • gecertificeerd is voor een operatie met minimaal 2 vliegers, of
 • uitgerust is met een of meer turbinestraalmotor(en), of
 • uitgerust is met meer dan één turboprop motor en een maximum gecertificeerde startmassa van meer dan 5.700 kg.

een helikopter, die:

 • een maximum gecertificeerde startmassa heeft van meer dan 3.175 kg, of
 • gecertificeerd is voor een cabine configuratie voor maximaal 10 passagiers of meer, of
 • een tilt-rotor luchtvaartuig

De Verklaring (Declaration)

Operators zorgen ervoor dat NCC-operaties en SPO operaties worden gedeclareerd.
Voor SPO operaties geldt daarbij een uiterste datum van 21 april 2017.
Dit doen zij bij ILT middels het formulier ILT 298.01 - Verklaring NCC en/of SPO vluchtuitvoering, dat daartoe op de website van ILT is geplaatst. Het formulier is ontwikkeld naar voorbeeld van het formulier in Appendix I van Deel ORO.
Op het formulier dient onder meer te worden aangegeven:

 • met welk type vliegtuig de operatie wordt uitgevoerd,
 • welke Special Approvals (conform deel SPA van EU 965/2012) zijn toegekend,
 • welke Alternatieve wijzen van Naleving (Alternative Means of Compliance,
 • AltMOC) worden toegepast.
 • Tevens dient het formulier verklaringen te bevatten voor:
 • het operations manual,
 • de structuur van de organisatie,
 • de arrangementen over de luchtwaardigheid van het vliegtuig,
 • de training en kwalificatie van het vliegend personeel.

De ILT controleert de Eigen Verklaring op volledigheid. Als alles in orde is, ontvangt de indiener bericht dat de operator is toegevoegd aan de lijst van ondertoezichtstaanden NCC en/of SPO.
NB Als bij de te declareren vluchtuitvoering gebruik gemaakt wordt van SPA’s en een MEL, kunnen Verklaringen pas worden ingediend nadat de ILT deze SPA’s heeft toegekend en de MEL heeft goedgekeurd. Om vertragingen te voorkomen, is het daarom raadzaam om eventuele aanvragen voor SPA’s en goedkeuring van de MEL tijdig in te dienen.

Bijzondere aspecten

 1. Specifieke goedkeuringen (SPA)
  Als NCC en/of SPO-operators operaties willen uitvoeren waarvoor specifieke goedkeuringen (Specific Approvals op grond van deel SPA van EU 965/2012) zijn vereist, dan zullen die voor het indienen van de Eigen Verklaring geregeld moeten zijn. Voorbeelden: Low Visibility Operations, Reduced Vertical Separation Minima, Dangerous Goods en Hoist Operations.
  Bestaande ’goedkeuringen kunnen niet worden geconverteerd naar een SPA. Voor de behandeling van een aanvraag van een SPA zal een tarief in rekening worden gebracht.
 2. Alternatieve wijzen van naleving (AltMOC)
  Een NCC/SPO-operator heeft de mogelijkheid om op een alternatieve wijze te voldoen aan de regels (ORO.GEN.120(c)). Als daarvan gebruik wordt gemaakt, moet deze wel bij de Eigen Verklaring zijn gevoegd.
 3. Artikel 16 ontheffing
  In artikel 16 van de Luchtvaartwet wordt bepaald dat voor het vervoer met luchtvaartuigen een vergunning nodig is. Daarvan zijn ontheffingen mogelijk. NCC komt niet in de plaats van zo’n ontheffing. Operators die opereren onder deze ontheffing en operaties volgens deel NCC willen uitvoeren, moeten vooraf een Eigen Verklaring indienen.
 4. AOC-houders
  AOC-houders regelen hun niet-commerciële operaties in de AOC (zie ORO.AOC.125) en hoeven geen aparte NCC-declaraties in te dienen. De mogelijke verschillen in operationele procedures moeten in het van te voren goedgekeurde Operations Manual vastgelegd zijn.
 5. Minimum Equipement List (MEL)
  Het gebruik van een MEL is toegestaan, na goedkeuring door de ILT. Deze goedkeuring is mede gebaseerd op de nieuwe regelgeving (ORO.MLR.105). Om op tijd in het bezit te zijn van een goedkeuring, is het raadzaam deze tijdig (zo spoedig mogelijk) aan te vragen. Voor de behandeling van de aanvraag zal een tarief in rekening worden gebracht.
  MEL’s, die voor de invoering van de nieuwe regelgeving waren goedgekeurd, worden geacht compliant te zijn met de nieuwe regelgeving. Wijzigingen op deze MEL’s dienen wel goedgekeurd te worden cf. de nieuwe regels.