Vergunning verlening Rijkswaterstaat

De Vergunningverlening draagt zorg voor het afhandelen van vergunningaanvragen die worden ingediend door RWS of door derden in opdracht van RWS.

Het gaat daarbij met name om Watervergunningen op grond van de Waterwet en Ontgrondingenvergunningen op grond van de Ontgrondingenwet. Twijfelt u of het om een eigen werk RWS gaat waarvoor ILT het bevoegd gezag is? Neem dan contact op met de ILT.

Digitaal of op papier

De ILT heeft een grote voorkeur voor het ontvangen van alleen digitale meldingen en vergunningaanvragen. Dat voorkomt onnodige vertraging. In sommige gevallen bestaat echter de mogelijkheid om ook op ‘papier’ een aanvraag in te dienen. In die gevallen kunt u het formulier naar het postadres van ILT sturen. Aangeraden wordt om daarvoor eerst contact met de ILT op te nemen.