Melding Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)

In het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) staan regels voor categorieën van lozingen als gevolg van activiteiten die plaatsvinden buiten inrichtingen. Lozingen vanuit inrichtingen vallen onder het Activiteitenbesluit. Het lozen vanuit huishoudens is geregeld met het Besluit lozing afvalwater huishoudens.

Melden

Een melding Blbi geeft u door via het Omgevingsloket online (OLO). De melding heeft een looptijd van maximaal 1 jaar. Bij het indienen van de aanvraag kiest u op het formulier voor de ILT als bevoegd gezag. De ILT ontvangt de Blbi-melding automatisch.

Bij Blbi-meldingen besteedt de ILT specifieke aandacht aan:

  • De aanwezigheid en inhoud van een werkplan bij baggeren van materiaal met een kwaliteit boven de interventiewaarde. 
  • De aanwezigheid en inhoud van een werkplan bij renovatie-, nieuwbouw- en/of sloopwerkzaamheden.
  • Bij werkzaamheden aan vaste objecten geeft u alle onderhoudswerkzaamheden door en niet alleen reinigings- en conserveringswerkzaamheden. Deze reguliere onderhoudswerkzaamheden meldt u per object in een jaarmelding via het Omgevingsloket online (OLO).

Het werkplan is vormvrij. De ILT adviseert om gebruik te maken van het Model Werkplan

De ILT toetst of de melding op tijd is ingediend, of de melding alle informatie bevat en of de bijgevoegde informatie volledig is conform het Besluit Lozen Buiten InrichtingenDe ILT verleent geen goedkeuring aan een melding. Na het verstrijken van de wettelijke meldingstermijn start u met de werkzaamheden.

Meldformulier voor bestaande Blbi-melding

Voor een bestaande Blbi-melding voegt u onderstaande gegevens toe via het meldformulier
U kiest in het formulier onder andere voor:

  • Het aanleveren van (gewijzigde) werkplannen of andere documenten van een eerder ingediende Blbi-melding, zoals een waterbodemonderzoek en een planning.
  • Het intrekken of verlengen van een eerder ingediende Blbi-melding.
  • Het doorsturen van een Blbi-melding die door de melder onterecht/onjuist aan u is geadresseerd, in plaats van aan de ILT.

Jaarmelding regulier onderhoud aan vaste objecten

Voor reguliere onderhoudswerkzaamheden zoals smeerwerk, zijn speciale afspraken gemaakt tussen de ILT en aannemers. Reguliere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten (zoals bedoeld in de artikelen 1.10 en 3.10 van het Blbi) meldt u in een jaarmelding via het Omgevingsloket. Dit is alleen bedoeld voor het contract regulier onderhoud van Rijkswaterstaat. Extra opdrachten die buiten het regulier contract vallen, vallen niet onder deze jaarmelding. Dat meldt u apart bij de ILT, via het Omgevingsloket.

Vooraf inventariseert u eerst de onderhoudswerkzaamheden aan de vaste objecten. Er zijn 2 categorieën:

  1. Er is geen of nauwelijks milieubelasting. Bijvoorbeeld bij schoonmaakwerkzaamheden. Deze werkzaamheden plaatst u op de ‘A-lijst’.
  2. Er is een grotere kans op substantiële milieubelasting. Bijvoorbeeld bij smeerwerkzaamheden. Deze werkzaamheden komen op de ‘B-lijst’.

Voor de start van een nieuw kalenderjaar (of bij de start van een contract) meldt u per object 1 Blbi-melding voor regulier onderhoud (artikel 3.10). De A- en B-lijsten voegt u hieraan toe. Voor jaarmeldingen voor oevers (bijvoorbeeld bij maaiwerkzaamheden) en syfons (duiker) doet u per kanaal 1 Blbi-melding. Bij deze melding voegt u een jaarplanning van de werkzaamheden toe (als is voldaan aan het artikel 1.10 derde lid van het Blbi). Een jaarmelding heeft een looptijd van maximaal 1 jaar. Na dit jaar doet u een nieuwe melding bij de ILT via het Omgevingsloket online.

Jaarmelding regulier onderhoudsbagger

Per werkzaamheid meldt u de baggerwerkzaamheden. Geef hierbij een start- en einddatum aan. Dit is volgens artikel 3.17 van het Blbi. Voor baggerwerkzaamheden die vallen onder de Bijzondere strategie monitoring (BSM) maakt u een jaarmelding. De looptijd is altijd maximaal 1 jaar.