Melding Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) geldt voor toepassingen van grond en baggerspecie. Dit besluit waarborgt de kwaliteit van het oppervlaktewater en voldoende bescherming van het grondwater. Een melding Bbk doet u via het meldpunt bodemkwaliteit (Bodem+).

Melden

Op de site van het meldpunt bodemkwaliteit (Bodem+) kunt u inloggen en toepassingen van grond, baggerspecie en bouwstoffen melden. Bij het indienen van de aanvraag kiest u in het formulier voor de ILT als bevoegd gezag. ILT ontvangt de Bbk-melding automatisch. De ILT toetst of de melding op tijd is ingediend, of de melding alle informatie bevat en of de bijgevoegde informatie volledig is conform het besluit Bodemkwaliteit. De ILT verleent geen goedkeuring aan een melding. Na het verstrijken van de wettelijke meldingstermijn start u met de werkzaamheden.

Eerder ingediende Bbk-melding

Heeft u werkplannen of andere documenten in aanvulling van een eerder ingediende Bbk-melding? Of heeft u een Bbk-melding die onterecht of onjuist aan u is geadresseerd? Lever dit aan via het meldpunt bodemkwaliteit of via het meldformulier bij de ILT.

Bijzondere strategie monitoring

De monitoringsstrategie is er voor deellocatie(s) waar ten minste 1 maal in de 10 jaar regulier baggeronderhoud plaatsvindt. Deze monitoringsstrategie wordt minimaal 1 maal in de 2 jaar uitgevoerd. Op basis van deze monitoringsstrategie mag u afwijken van de maximale vaklengte per deellocatie dat is voorgeschreven bij de onderzoeksstrategieën voor de verschillende watertypes in NEN 5720. Het is niet noodzakelijk om bij tussentijdse baggerwerkzaamheden milieu hygiënisch onderzoek uit te voeren. Als is voldaan aan alle voorwaarden mag deze monitoringsstrategie worden toegepast. Rijkswaterstaat beheert de gegevens (NEN 5720) en houdt de klasse bepalende stoffen bij. De ILT geeft vooraf schriftelijk toestemming via een beschikking voor het gebruik van de monitoringstrategie. De beschikking vraagt u aan via het meldformulier

Jaarmelding regulier baggeronderhoud

Per werkzaamheid meldt u baggerwerkzaamheden waarbij u een start- en einddatum aangeeft. Dit is volgens artikel 3.17 van het Blbi. Voor baggerwerkzaamheden die vallen onder de Bijzondere strategie monitoring doet u een jaarmelding met een looptijd van maximaal 1 jaar.