Geluidhinder rijkswegen

Woont u in de buurt van een rijksweg? Dan kunt u last hebben van het geluid. In Nederland zijn er rijkswegen, provinciale en gemeentelijke wegen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt alleen toezicht op rijkswegen. De informatie op deze pagina is daar dan ook op gericht.

Een geluidklacht indienen

Als u geluidsoverlast heeft en wilt weten of dat mag, neemt u contact op met Rijkswaterstaat. Dit is de beheerder van de rijkswegen. Rijkswaterstaat beoordeelt uw situatie.

Bent u het niet eens met de beoordeling van Rijkswaterstaat? Neem dan contact op met de ILT. De ILT bekijkt of het oordeel van de beheerder juist is. Is dit het geval, dan is er verder geen actie van de ILT nodig. Als de ILT concludeert dat het oordeel niet klopt, wordt uw klacht behandeld door de ILT.

Rol ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op geluidnormen. Met dit toezicht wil zij het overschrijden van geluidnormen voorkomen. Als de geluidnormen worden overschreden, onderneemt de ILT actie. Dit is het handhaven van de geluidnormen.

Wat doet de ILT met uw geluidklacht?

Na het indienen van uw geluidklacht bij de ILT, krijgt u een ontvangstbevestiging. De ILT kijkt of zij voldoende informatie van u heeft ontvangen. Is dit niet het geval, dan vraagt de ILT u de informatie aan te vullen. De ILT heeft de volgende informatie van u nodig:

  • De vraag die u aan Rijkswaterstaat heeft gesteld.
  • Het antwoord dat u van Rijkswaterstaat heeft ontvangen.
  • Uw adres, postcode en huisnummer.

Als de ILT voldoende informatie heeft, start zij een onderzoek. Hierin wordt gecontroleerd of aan de geluidnormen wordt voldaan. U ontvangt deze beoordeling van de ILT. Ook krijgt u de resultaten van het onderzoek. Hiermee is uw klacht afgehandeld.

Geluidproductieplafonds

Een geluidproductieplafond geeft de maximaal toegestane geluidproductie van een rijksweg aan. In Nederland moeten voor alle delen van de rijkswegen geluidproductieplafonds zijn vastgesteld. Dit staat in de Wet milieubeheer. 

De rijkswegen in Nederland zijn in het bezit zijn van de Staat. Ze worden gebruikt voor personen- en goederenvervoer. Een overzicht van de rijkswegen is terug te vinden in deel 1 van de bijlage van de Regeling geluidplafondkaart milieubeheer. Voor iedere weg in deze regeling wordt de geluidproductieplafondmethode gebruikt. De waarden van de geluidproductieplafonds vindt u terug in het geluidregister. Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat het door het wegverkeer veroorzaakte geluid op rijkswegen onder de geluidproductieplafonds blijft.

Bronmaatregelen

Op de rijkswegen worden verschillende technologische ontwikkelingen gebruikt. Een voorbeeld hiervan is zeer open asfalt beton (ZOAB). De methode van geluidproductieplafonds zorgt ervoor dat geluid bij de bron wordt aangepakt. 

Saneringen

Saneren is het verminderen van te hoge geluidbelastingen op woningen. Deze te hoge geluidsbelastingen worden knelpunten genoemd. Saneringen worden aangepakt volgens het Meerjarenprogramma Geluid (MJPG). Ook dit is gekoppeld aan de geluidproductieplafonds. Die moeten zorgen dat bestaande knelpunten niet verslechteren en dat er geen nieuwe locaties met knelpunten bij komen.

Geluidproductieplafonds zorgen zelf niet voor een afname van geluidbelastingen op bestaande knelpunten. Daarom wordt er gewerkt met saneringsplannen. Hierin staan maatregelen die moeten worden uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat de ongewenst hoge geluidproductieplafonds worden verlaagd. Daarmee wordt de geluidbelasting op de woning(en) minder.

Actieplan en geluidbelastingkaart

Voor rijkswegen wordt een actieplan en een geluidsbelastingkaart vastgesteld. Dit geeft informatie over en een duidelijk beeld van het geluid in de omgeving.

Wet- en regelgeving

Er zijn juridische regels voor weggeluid. Deze staan in de wetgeving. De wetgeving richt zich op het zo min mogelijk laten toenemen van het geluid. Een te grote toename van het geluid kan op verschillende manieren worden aangepakt. De belangrijkste manieren zijn:

  • Geluidproductieplafonds
  • Bronmaatregelen
  • Saneringen
  • Actieplan met geluidbelasting kaart