Drinkwaterbedrijven presteren goed

Drinkwaterbedrijven leverden in 2019 opnieuw water van goede kwaliteit. Ook reageerden drinkwaterbedrijven goed bij incidenten in de drinkwatervoorziening en op verontreinigingen in het oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Alle drinkwaterbedrijven scoorden daarnaast voldoende op klantenservice, milieu en kostenefficiëntie. Dat blijkt uit de rapportage drinkwaterkwaliteit 2019 en de driejaarlijkse prestatievergelijking drinkwaterbedrijven die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vandaag heeft gepubliceerd.

Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2019

De ILT houdt toezicht op de drinkwatertarieven en op de bedrijfsverslagen van de drinkwaterbedrijven om de doelmatigheid van drinkwatervoorziening in de gaten te houden. Vanuit het toezicht op doelmatigheid van de drinkwatervoorziening, wordt een beoordeling gegeven van de bedrijfsverslagen van de drinkwaterbedrijven. 

Drinkwaterkwaliteit

In het rapport drinkwaterkwaliteit is onder meer het resultaat te vinden van de wettelijke meetprogramma’s die de drinkwaterbedrijven hebben uitgevoerd. Daarmee controleren ze of de kwaliteit van het drinkwater na zuivering goed is en blijft tot het aankomt bij de consumenten. 616.548 metingen zijn uitgevoerd. 99,9% van de genomen monsters voldeed aan de wettelijke normen. In 655 gevallen voldeed het drinkwater niet aan de norm. In 83% (543) van deze gevallen ging het om concentraties van stoffen die geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Van de resterende 112 normoverschrijdingen hadden er 103 een microbiologisch karakter. Meestal betrof het groei van Legionella in de binneninstallaties van de afnemers. In alle gevallen is door adequate maatregelen een gevaar voor de volksgezondheid voorkomen.

Water en lood

De ILT heeft in 2019 voor de tweede keer een extra inventarisatie gedaan op lood. De situatie is vergelijkbaar met 2018. De ILT heeft de resultaten van de individuele loodmetingen van 2014 tot en met 2018 aangevuld met de resultaten van 2019. Volgens de meetresultaten is het percentage normoverschrijdingen in 2019 voor de huidige drinkwaternorm van ≤10 µg/l, nagenoeg gelijk aan dat van 2018. Het percentage normoverschrijdingen in 2019 voor de toekomstige norm van ≤5 µg/l, is het hoogste van de afgelopen zes jaar.

De meetprogramma’s van de bedrijven en van de verschillende jaren zijn niet altijd vergelijkbaar. Drinkwaterbedrijven gebruiken verschillende methoden voor de selectie van monsterpunten. Komend jaar zal de ILT samen met de drinkwaterbedrijven kijken hoe het meetprogramma voor lood verbeterd kan worden.

Individuele normoverschrijdingen zijn vrijwel altijd te herleiden tot de aanwezigheid van loden leidingen in oudere woningen. De eigenaren van die panden zijn verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen. Drinkwaterbedrijven adviseren hierbij.

Milieu

De prestatievergelijking drinkwaterbedrijven geeft onder meer een beeld van elektriciteitsverbruik, reststoffen en lekverliezen.

De verschillen in elektriciteitsverbruik door de drinkwaterbedrijven zijn groot. Dit komt door de verschillende grondstoffen waar drinkwaterbedrijven mee werken (grond- of oppervlaktewater) en ook het verschil in de afstand en eventuele hoogtes die de waterleidingen afleggen naar de gebruikers. De ILT stelt voor om in een volgende rapportage ook inzichtelijk te maken in hoeverre drinkwaterbedrijven gebruik maken van duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen of windmolens.

De drinkwaterbedrijven streven al jaren naar een 100% nuttige toepassing van reststoffen uit de drinkwaterzuivering. Reststoffen uit de drinkwaterproductie vinden onder andere toepassing in de baksteenindustrie, de staalindustrie en als bouwstof, bijvoorbeeld als vulstof van geluidswallen langs autowegen. Ook in 2019 hebben de bedrijven die doelstelling vrijwel gehaald met een gemiddelde nuttige toepassing van 99,8%.

De prestatievergelijking laat een lichte stijging zien van waterverlies binnen het leidingennet. Leidingen kunnen gaan lekken als de bodem inklinkt door droogte. Zowel voor de drinkwaterbedrijven als de ILT is droogte de komende jaren een belangrijk thema.

Kwaliteit en leveringszekerheid

Investeringen in de drinkwaterinfrastructuur zijn belangrijk om deze in goede staat te houden en daarmee levering van drinkwater te waarborgen. De infrastructuur is in goede staat en leveringszeker, maar de komende decennia zal de druk om erin te investeren toenemen. Gemiddeld is de afgelopen 8 jaar over de hele sector per jaar ongeveer 0,5% van het leidingnet vervangen. Wanneer dit beeld zich voortzet, komt een aantal drinkwaterbedrijven de komende decennia te staan voor grote extra investeringen in vervanging van het leidingnet.

Bedrijfsverslagen

De ILT concludeert dat de bedrijfsverslagen van de 10 drinkwaterbedrijven in Nederland voldoen aan de eisen die de Drinkwaterwet stelt. De bedrijven voldoen aan de gestelde eisen: de verslagen zijn tijdig aangeleverd, beschikken over een goedgekeurde verklaring van een registeraccountant en geven zicht in de kosten.