Themaonderzoek Verduurzaming 2018

In het kader van verduurzaming is reductie van de CO2-uitstoot de komende decennia een  omvangrijke opgave voor veel partijen in Nederland. Het kabinet streeft naar 49% minder CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van 2030. Ook de corporaties hebben hierin een belangrijke taak. Volgens het ontwerp van het Klimaatakkoord uit 2018 kunnen corporaties functioneren als startmotor voor de hele gebouwde omgeving.

Als toezichthouder op individuele corporaties en stelsel wil de Aw eventuele risico’s van nieuwe ontwikkelingen tijdig onderkennen. In haar themaonderzoek Verduurzaming uit 2018 heeft de Aw daarom verkend wat er bekend is over de verduurzamingsopgave en wat dit kan betekenen voor de risico’s bij de corporaties en de sector. De uitkomsten van het themaonderzoek zijn opgenomen in het Sectorbeeld 2018.

Op grond van het themaonderzoek constateert de Aw dat:

  • de omvang van de investeringsopgave voor verduurzaming op de langere termijn nog niet eenduidig te bepalen valt in 2018;
  • de stapeling met andere investeringsambities waar de sector op wordt aangesproken, potentieel groter is dan gerealiseerd kan worden. Prioritering kan daarom nodig zijn.

Daarnaast ziet de Aw meerdere risico’s op het vlak van financiën, normering, organisatie, omgeving en wet- en regelgeving voor de corporaties.