Postcoderoos-regeling en energiecoöperatie

Corporaties kunnen deelnemen aan de Postcoderoos-regeling, mits ze voldoen aan de bepalingen uit de Woningwet. Belangrijk hierbij is de bepaling in de wet dat het moet gaan om voorzieningen in/op/aan/bij gebouwen, die energie opleveren voor eigen huurders.

Het gaat daarbij om gebouwen binnen de postcoderoos[1], niet noodzakelijkerwijs eigen gebouwen van de woningcorporatie. Wat wel van belang is vanuit de Woningwet is dat de zonnepanelen van de energiecoöperatie (zie onder) ten minste voor een deel op het dakoppervlak van de betreffende woningcorporatie liggen. Anders is er namelijk geen link met de volkshuisvesting. En valt deelname aan de energiecoöperatie buiten het werkdomein van een corporatie, zoals beschreven in de Woningwet. Het doel van een energiecoöperatie is immers het opwekken van duurzame energie.

[1] Een postcoderoos is het gebied van de 4-cijferige postcode + aangrenzende postcodes.

Wat is de Postcoderoos-regeling?

De Postcoderoos-regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers aan een project gezamenlijk opwekken. Zonnepanelen hoeven dan niet op het eigen huis of bedrijfspand te liggen, maar kunnen ook elders geïnstalleerd worden. Deelnemers richten samen een energiecoöperatie op, of maken gebruik van een bestaande Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE fungeert dan als energiecoöperatie. Deelnemers investeren gezamenlijk in een zonnedak door het kopen van zonparticipaties. Deelnemers kunnen particulieren/huurders zijn, maar ook bedrijven. Woningcorporaties gelden in dit geval ook als bedrijven, in de zin van BTW-ondernemer. Deze bedrijven mogen samen voor maximaal 20% deelnemen in het vermogen van de energiecoöperatie (Art 59a lid 3 Wet belastingen op milieugrondslag). Dit betekent dat een corporatie, als zij de enige deelnemende BTW-ondernemer is, voor maximaal 20% aan stemrecht heeft in de coöperatie. Een corporatie kan dan ook maximaal 20% van het totale vermogen van de coöperatie inbrengen. Dit zal de Aw dan ook betrekken bij de verplichte voorafgaande goedkeuring bij het aangaan van een nieuwe verbinding.

Energiecoöperatie

De deelname aan een energie coöperatie is het aangaan van een verbinding. Het aangaan van een verbinding is een niet-DAEB activiteit waarvoor de corporatie goedkeuring moet aanvragen bij de Aw. Het aangaan van de verbinding kan gepaard gaan met vermogensoverdracht. Als er na oprichting van de energiecoöperatie nieuw vermogen moet worden verstrekt, dient hiervoor toestemming te worden gevraagd op grond van Woningwet art.21a, lid 3 (verstrekken vermogen).

Teruggave van energiebelasting

De gekochte zonparticipaties in de Postcoderoos-regeling geven ieder jaarlijks recht op teruggave van energiebelasting. De panelen in het project zijn eigendom van de gezamenlijke energiecoöperatie. In ruil voor hun deelname (investering) ontvangen deelnemers jaarlijks een teruggave van energiebelasting over de energie die zij thuis gebruiken, naar rato van het aantal zonparticipaties. De overheid garandeert dit recht op teruggave van de energiebelasting voor deelnemers voor (minimaal) 15 jaar. Dit geldt vanaf het moment dat de Belastingdienst het project goedkeurt. Particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen allemaal lid worden van een energiecoöperatie. Deelnemers aan een Postcoderoos-project moeten wel in de nabijheid van de productie-installatie wonen, in de zogenoemde postcoderoos. Daarnaast moeten de deelnemers voor hun eigen stroomgebruik een kleinverbruikersaansluiting hebben, oftewel een aansluiting op het stroomnet niet groter dan 3*80 Ampère.