Visitaties van woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) signaleren dat de visitaties bij woningcorporaties hinder ondervinden van de gevolgen van de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus.  Op 18 juni 2019 hebben de Aw en SVWN gemeld dat corporaties, waarvan de visitatietermijn eindigt tussen 1 juli 2019 en 1 juli 2021, de visitaties met max. 6 maanden mogen uitstellen vanwege het grote aantal geplande visitaties in 2019 en 2020. Dat biedt voor een aantal corporaties die nu bezig zijn of binnenkort starten al voldoende ruimte om de planning bij te stellen.

Corporaties zijn wettelijk verplicht zich één keer in de vier jaar te laten visiteren. De Aw/SVWN hebben begrip voor corporaties die al gebruik maken van deze uitstelmogelijkheid en door de gevolgen van de coronamaatregelen de geplande einddatum niet kunnen halen, omdat de visitatie uitloopt. Wel vragen wij deze corporaties om zich te melden bij de Aw/SVWN met een gemotiveerd verzoek om verlenging. Dat kan via dit meldformulier. Heeft de corporatie geen uitstel aangevraagd dan kan de Aw handhavend optreden. 

Het betreft gestarte visitaties waarvan de doorlooptijd toeneemt doordat geplande (groeps)gesprekken vanaf half maart 2020 niet plaats kunnen vinden en moeten worden uitgesteld. Dat leidt tot gewijzigde planningen voor maart, april en mei. Voor visitaties die zullen starten in maart, april en mei 2020 geldt mogelijk hetzelfde.