Meer mogelijkheden corporaties om huurders met financiële problemen tegemoet te komen

Het kabinet neemt maatregelen om mensen op korte termijn niet in de financiële problemen te laten komen door de coronacrisis. Zo wil de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verhuurders van woningen de mogelijkheid geven om de huur tijdelijk te verlagen. Ze dient daarvoor een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer en vraagt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) om haar handhaving richting corporaties hier alvast op aan te passen. Voor de mogelijkheden bij verhuur van bedrijfsmatig vastgoed zie Veelgestelde vragen aan de Aw.   

De Aw kan zich vinden in de voorgestelde aanpak. Corporaties kunnen op deze manier op een verantwoorde manier tegemoetkomen aan huurders die anders in deze moeilijke tijden in de problemen zouden komen. De wijziging van de regelgeving maakt het voor corporaties beter mogelijk om maatwerk te leveren. Maatwerk is in het belang van de huurders en de corporaties en draagt bij aan een doeltreffende en doelmatige inzet van de middelen van woningcorporaties.

Corporaties hebben verschillende mogelijkheden om huurders met financiële problemen tegemoet te komen. Voorbeelden zijn:

  • De huur op verzoek van de huurder tijdelijk verlagen. Zie de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hierover aan de Tweede Kamer. Pas na inwerkingtreding van de wet kan de huur weer verhoogd worden.
  • Opschorten van de betalingstermijn. De huurder zal de huur dan op een later moment alsnog moeten betalen.
  • De huur van een specifieke huurder permanent verlagen.


Corporaties mogen huur niet vooraf kwijtschelden. Het achteraf kwijtschelden van een betalingsverplichting om huurachterstand, schuldsanering en huisuitzetting te voorkomen of te beperken, kan op basis van bestaande regelgeving.