Nieuwe vrijstellingen hand- en oppervlaktedesinfectie COVID-19

Omdat er in 2020 onvoldoende toegelaten desinfectiemiddelen tegen virussen waren, gaf de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat daarvoor tijdelijke vrijstellingen. Zodoende mochten middelen zonder toelating van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) toch tijdelijk op de markt gebracht worden. Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 treden nieuwe, vervangende vrijstellingen in werking.

Oude vrijstellingen hand- en oppervlaktedesinfectiemiddelen verlopen

Op 30 september 2021 verlopen de vrijstellingen voor hand- en oppervlaktedesinfectiemiddelen voor de zorg en de overige (professionele) sectoren. Hierbij zijn geen aflever- en opgebruiktermijn bepaald. Dit betekent dat voorraden die onder de vrijstellingen vielen en die niet opnieuw worden vrijgesteld of toegelaten, vanaf 1 september 2021 niet meer in Nederland verhandeld en gebruikt mogen worden.

Nieuwe vrijstellingen voor hand- en oppervlaktedesinfectiemiddelen

Vanaf 1 september 2021 gelden nieuwe vrijstellingen voor hand- en voor oppervlaktedesinfectiemiddelen.  Hiervoor komen alleen middelen in aanmerking die zijn opgenomen in de vrijstelling.

De vrijstelling voor oppervlaktedesinfectie is uitsluitend voor het gebruik door professionele zorgaanbieders en de farmaceutische industrie. De vrijstelling voor handdesinfectiemiddelen geldt voor het professionele gebruik door medewerkers van bedrijven, en door klanten en bezoekers in die bedrijfsomgeving. De vrijgestelde desinfectiemiddelen mogen dus niet aan consumenten worden verkocht.

Welke middelen?

De nieuwe vrijstellingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Welke hand- en oppervlakte desinfectiemiddelen een vrijstelling of toelating hebben, vindt u hier: 

Melden mogelijk misbruik van de tijdelijke vrijstelling handdesinfectie

Als u vermoedt dat iemand niet handelt (produceren, verkopen en gebruiken) volgens de tijdelijke vrijstelling handdesinfectie, dan kunt u dit melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) via het formulier 'Melding biociden'.

Biociden

Desinfectiemiddelen die gebruikt worden tegen COVID-19 maken virussen onschadelijk en zijn daarom biociden. Biociden mogen in Nederland alleen gebruikt worden als deze zijn toegelaten door het Ctgb; dat zijn toegelaten middelen. De ILT houdt proactief toezicht op de productie van en handel in biociden in de professionele markt. De NVWA houdt toezicht op de consumentenmarkt voor desinfectiemiddelen.

Extra verplichtingen voor ethanolbevattende middelen

Op voorspraak van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid attenderen we u erop dat er verplichtingen zijn vanuit de Arbowetgeving, indien u kiest voor middelen op basis van ethanol. Deze verplichtingen zijn er, omdat ethanol als kankerverwekkend is aangemerkt en schadelijk voor de voortplanting in een advies van de Gezondheidsraad. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een lijst van kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen en processen gepubliceerd.

Dit betekent onder andere dat werknemers onder de 18 jaar niet mogen worden blootgesteld aan ethanol en er dus ook niet mee mogen werken. Voor werkende 18-plussers geldt een vervangingsplicht: het desinfectiemiddel dat ethanol bevat, moet worden vervangen door een middel dat geen of minder gevaar oplevert voor de gezondheid van de werknemer. Zie voor nadere informatie over uw verplichtingen onder de Arbowetgeving: Wat zegt de wet over kankerverwekkende en mutagene stoffen?