Conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI)

Conformiteitsbeoordelingsinstanties (hierna: CBI) spelen een belangrijke rol in het proces van toelating van hoofdspoorweginfrastructuur en in het proces van toelating van spoorvoertuigen. Alvorens de Inspectie Leefomgeving en Transport een vergunning voor indienststelling voor infrastructuur of spoorvoertuig afgeeft, geeft een CBI een EG-keuringsverklaring af.

Een vergunning voor indienststelling van een voertuig kan alleen worden afgegeven als een EG-keuringsverklaring onderdeel uitmaakt van de aanvraag. Een CBI voert daartoe conformiteitsbeoordelingen uit.

Er zijn CBI’s die beoordelingen uitvoeren aan TSI’s (hierna Nobo’s genoemd) en CBI’s die beoordelingen uitvoeren aan de nationale eisen, zoals  de Regeling Indienststelling Spoorvoertuigen (RIS) (hierna DeBo’s genoemd).

Nadere uitleg NoBo's

Een NoBo toetst of een subsysteem voldoet aan de Technische Specificaties inzake Interoperabiliteit (TSI’s). 

Een CBI die aan TSI’s wil toetsen, moet worden ‘aangemeld’ (zie artikel 36, eerste lid van de Interoperabiliteitsrichtlijn (EU) 2016/797 en artikel 26u van de Spoorwegwet). In Nederland gebeurt het aanmelden door ILT. Om te worden aangemeld, moet een NoBo per 1 juli 2020 in het bezit zijn van een geldige accreditatie conform EN-ISO/IEC 17065. Die accreditatie gebeurt door de Raad voor de Accreditatie.
Tot 1 juli 2020 kan de CBI volstaan met aantonen dat aan alle eisen uit hoofdstuk VI van de interoperabiliteitsrichtlijn (EU) 2016/797 is voldaan.

In de Interoperabiliteitsrichtlijn (EU) 2016/797 zijn de verschillende subsystemen gedefinieerd. Daarnaast worden er in deze richtlijn ook Technical Specifications Interoperability (hierna TSI’s) genoemd, waarin alle bepalingen staan waaraan een subsysteem of interoperabiliteitsonderdeel dient te voldoen.

Een CBI kan aangemeld worden voor alle subsystemen maar de aanmelding kan ook beperkt zijn tot een of meerdere subsystemen.

Registratie NoBo’s
NoBo’s worden aangemeld bij de Europese Commissie via het elektronisch aanmeldingssysteem NANDO (European Railway Agency Database of Interoperability and Safety). Deze database is publiek toegankelijk en raadpleegbaar. In de database is te zien voor welke subsystemen en modules een CBI aangemeld is.

Nadere uitleg DeBo's

Een DeBo is ook een CBI, maar, anders dan een NoBo is een DeBo niet ‘aangemeld’. Een DeBo is ‘aangewezen’. De beoordelingen die een DeBo uitvoert hebben betrekking op specifiek Nederlandse toelatingsaspecten, die aanvullend zijn op de Europese eisen.

Het gaat om aspecten die niet zijn ingevuld door TSI’s, de zogeheten open points en national notified technical rules (hierna; NNTR’s). Deze eisen hebben betrekking op specifiek Nederlandse kenmerken van bijv infrastructuur, energievoorzieningen en beveiligingssystemen.

  • Open points: onderwerpen waarvoor op Europees niveau nog onvoldoende overeenstemming is bereikt waardoor er nog geen gemeenschappelijke eis is gedefinieerd.
  • NNTR’s: punten waarbij de landspecifieke situatie zo afwijkend is dat deze als soort van uitzondering door de lidstaat zijn aangemeld bij de Europese commissie waardoor de lidstaat een nationale eis mag hanteren.


DeBo’s worden door ILT aangewezen.  Een DeBo mag een verklaring van conformiteit aan de nationale eisen afgeven. Voor de voertuigtoelating betreft dit de Regeling Indienststelling Spoorvoertuigen (RIS). De verklaring van een dergelijke conformiteitsbeoordelingsinstantie (DeBo) is een essentieel bestanddeel van het dossier voor de aanvraag voor een vergunning tot indienststelling van nieuwe of gewijzigde infrastructuur en nieuwe of gewijzigde spoorvoertuigen.

DeBo’s moeten voor het verrichten van conformiteitsbeoordelingen beschikken over een aanwijzing (conform artikel 45 van de interoperabiliteitsrichtlijn (EU) 2016/797), respectievelijk artikel 26u en 26v van de Spoorwegwet).

Vanaf 1 juli 2020 moet een DeBo om aangewezen te worden in het bezit zijn van een geldige accreditatie conform EN-ISO/IEC 17065. Uit het EN-ISO/IEC 17065-certificaat moet blijken zijn dat voor welke competentiegebieden van de Regeling Indienststelling Spoorvoertuigen (RIS) de DeBo bevoegd is.
Tot 1 juli 2020 kan de DeBo volstaan met aantonen dat aan alle eisen uit hoofdstuk VI van de interoperabiliteitsrichtlijn (EU) 2016/797 wordt voldaan.

Registratie DeBo’s
De CBI’s die aangewezen zijn als DeBo moeten kenbaar worden gemaakt. Dit wordt gedaan middels deze pagina. De volgende DeBo’s zijn door de Inspectie aangewezen:

  • DEKRA Rail B.V.
  • H.H.C./D.R.S. Inspecties B.V.
  • Ricardo Certification B.V.
  • TÜV Rheinland Rail Certification B.V.
  • TÜV SÜD Nederland B.V.
  • Belgorail N.V.


Om als conformiteitsbeoordelingsinstantie aangewezen c.q. aangemeld worden moet u hiervoor een aanvraag bij de Inspectie indien. Daarvoor kunt u het aanvraagformulier (ILT.294.volgnummer)  gebruiken.

Administratieve wijzigingen

Als u een administratieve wijziging wilt doorgeven die betrekking heeft op uw bedrijf dan kunt u hiervoor het formulier Administratieve wijzigingen bedrijfsgebonden vergunningen rail invullen. Denk hierbij aan de wijziging van bedrijfsnaam, contactpersoon of vestigingsadres. De wijziging zal per te wijzigen product (vergunning, erkenning) gefactureerd worden.