Resultaten samenwerking inspecties

Van 2017 tot en met 2019 controleerden de Nederlandse inspectiediensten ILT, NVWA, Inspectie SZW, SodM en douane bijna 2200 bedrijven op de naleving van de Europese regelgeving voor chemische stoffen (REACH en CLP). De inspecties vonden plaats bij producenten, importeurs, handelaren en gebruikers van chemische stoffen en bij producten waarin (gevaarlijke) stoffen kunnen voorkomen. Het resultaat is dat de informatievoorziening over de (gevaarlijke) eigenschappen van stoffen en mengsels bij bedrijven is verbeterd, dat zij stoffen en mengsels veiliger gebruiken, dat verboden gebruik van stoffen in producten is verminderd en onveilige producten uit de handel zijn genomen.

Bevindingen in Nederland

De meeste tekortkomingen bij de controles in 2017, 2018 en 2019 betroffen de zogenoemde veiligheidsinformatiebladen (VIB). Het VIB informeert de gebruikers van gevaarlijke mengsels in de hele keten over de gevaarlijke eigenschappen en veilig gebruik van het mengsel.

In 2017 stond de controle van het (uitgebreide) veiligheidsinformatieblad centraal vanwege een gezamenlijk (EU)project. Tijdens deze inspecties hebben bedrijven na tussenkomst van de ILT verkeerde indelingen van stoffen en mengsels gecorrigeerd en dit ook aangepast op het veiligheidsinformatieblad en etiket.

In 2018 lag de focus op het gezamenlijk controleren van de indeling van mengsels en het etiket op de verpakkingen van mengsels.

In 2019 hebben de inspectiediensten bij registranten van (tussen)stoffen gecontroleerd. Bij tussenstoffen is specifiek onderzocht of zij aan de voorwaarden voldoen om te volstaan met een vereenvoudigde registratie van deze tussenstoffen. De door de inspecteurs geconstateerde overtredingen in de verschillende projecten zijn door de bedrijven hersteld.

Europese bevindingen

De inspectiediensten in andere EU-landen hebben in deze periode ook controles uitgevoerd op de naleving van de regelgeving voor deze onderwerpen. De resultaten hiervan zijn te vinden in de gezamenlijke rapportages op de site van ECHA. De controles gebeurden onder coördinatie van het Europese samenwerkplatform (Forum) in samenwerking met het Europese Chemicaliën Agentschap (ECHA), waar Nederland een actieve rol in speelt.

Plannen

De inspectiediensten hebben hun gezamenlijke plannen geactualiseerd op basis van deze inspecties. Ook hebben zij (nieuwe) gezamenlijke prioriteiten gesteld en hebben afzonderlijke inspectiediensten accenten bepaald op het eigen werkterrein. Een deel hiervan is inmiddels ook al uitgevoerd, waaronder het ILT-onderzoek van 2018 naar de samenstelling van brandstoffen bestemd voor export naar Afrika. De NVWA voerde onder meer controles uit naar het gehalte van chroom VI in leerproducten op de Nederlandse consumentenmarkt. Chroom VI in leer kan leiden tot ernstige contactallergie. Inspectie SZW controleerde bedrijven binnen verschillende branches op het werken met gevaarlijke stoffen.

Accenten in 2021

In 2021 controleert de ILT samen met de douane de import van autorisatie plichtige stoffen en mengsels. De ILT, NVWA en ISZW controleren of er een autorisatiebeschikking is als dat verplicht is. Ook controleren de inspecteurs de autorisatiehouders en de gebruikers van de zogenoemde ‘zeer zorgwekkende stoffen’. De inspecteurs gaan voor deze stoffen na of het Veiligheidsinformatieblad op orde is. En of tijdens het gebruik de vereiste voorzorgsmaatregelen genomen zijn om werknemers die met deze stoffen werken te behoeden voor gezondheidsrisico’s. Tot slot onderzoekt de ILT of betrokken partijen aan de voorwaarden van REACH en de autorisatiebeschikking voldoen.

Samenwerken

De ILT, NVWA, Inspectie SZW, SodM en douane werken actief samen bij het toezicht en de handhaving. De samenwerking stelt hen in staat om in de hele keten te controleren. Zij delen kennis, ervaring en informatie, signalen over mogelijke overtredingen en in het werken in gezamenlijke projecten met gecombineerde inspecties. Ook stemmen zij de planning van reguliere controles met elkaar af en rapporteren zij gezamenlijk over de resultaten van de inspecties.