Toezicht bodem: vragen en melden

Voor specifieke vragen over ons toezicht, ILT-Interventiekader en specifieke vragen naar aanleiding van een inspectie kunt u contact opnemen met de ILT.

Meld mogelijke overtredingen van het Besluit Bodemkwaliteit

De ILT controleert of bedrijven die bodemwerkzaamheden verrichten hiervoor erkend zijn en of ze de werkzaamheden volgens de wettelijke regels uitvoeren. Bij het Toezichtloket Bodem kunnen lokale toezichthouders, bedrijven en burgers signalen indienen over mogelijke overtredingen van het Besluit bodemkwaliteit waarvoor de ILT verantwoordelijk is voor het toezicht. Heeft u het vermoeden dat er sprake is van een (mogelijke) overtreding, meld dit dan bij ons. Wij kunnen dan deze overtreding onderzoeken en er zo nodig tegen optreden.

Om welke overtredingen gaat het?

Het gaat bijvoorbeeld om het samenvoegen van grond of het niet of op een verkeerde manier keuren van grond, bagger, bouwstoffen, de aanleg en het onderhoud van bodemenergiesystemen of de aanleg van bodembeschermende voorzieningen. Ook kan het gaan om het onjuist handelen van monsternemers, laboratoria, adviesbureaus, grondbanken en aannemers. Zowel erkende als niet erkende bedrijven kunnen deze overtredingen plegen.

Hoe melden?

U meldt de overtreding door een signaal in te dienen met het formulier Melding bodemsignaal.

Relatie met andere bodemtoezichthouders

Provincies en gemeenten hebben ook toezichtstaken op het gebied van bodem (zie hiervoor bij relatie met bodemtaken provincies en gemeenten). Indien geconstateerd wordt dat een melding van een overtreding gaat over een onderdeel waar de provincie of gemeente het toezicht op heeft, dan zal deze melding daar naar doorgezet worden. In sommige gevallen zullen meldingen gezamenlijk behandeld worden.