Invordering dwangsommen bij drie bedrijven wegens overtredingen Besluit bodemkwaliteit

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vordert bij drie bedrijven dwangsommen van elk minimaal 7.500 euro. Reden is dat de betreffende bedrijven zich niet aan de regels uit het Besluit bodemkwaliteit houden. Dit besluit stelt regels die ervoor moeten zorgen dat er geen extra risico’s ontstaan voor de bodem en het grondwater bij de aanleg van bodemenergiesystemen. Schoon grondwater is van belang met het oog op de kwaliteit van ons drinkwater.

aanleg bodemenergiesysteem
Aanleg ondergronds bodemenergie systeem

De ILT voert sinds 2017 controles uit bij boorbedrijven die gesloten bodemenergiesystemen aanleggen. Tijdens deze controles is meerdere keren vastgesteld dat sommige bedrijven zich bij de aanleg niet aan de regels houden die bedoeld zijn om de bodem te beschermen. Het ging hierbij om het detecteren en afdichten van bodemlagen tijdens het uitvoeren van boringen.

Controles
De ILT heeft vervolgens een last onder dwangsom (LOD) opgelegd aan de boorbedrijven die zich niet aan de regels hielden. Tijdens nieuwe controles van de ILT en Omgevingsdiensten is bij drie boorbedrijven geconstateerd dat ze zich wederom niet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit hielden.

Doorboren
Bij deze overtredingen gaat het om risico’s dat slecht doorlatende bodemlagen, zoals klei- en veenlagen zijn doorboord en niet goed zijn afgedicht. Wanneer op een dergelijke locatie een bodemverontreiniging ontstaat (bijvoorbeeld als gevolg van een calamiteit) is er een groter risico dat deze verontreinigingen zich kunnen verspreiden naar diepere bodemlagen. In deze diepere bodemlagen is schoon grondwater aanwezig dat onder andere gebruikt (kan) worden als drinkwater. Om ervoor te zorgen dat dit proces niet meer voorkomt, vordert de ILT bij deze bedrijven nu de dwangsom.