Bouwstoffen

Bouwstoffen zijn steenachtig materiaal. Het gaat onder meer om bakstenen, klinkers, asfalt, dakpannen, betonblokken, cement, klei, puin. Grond en baggerspecie vallen hier niet onder. Daarvoor zijn aparte regels opgesteld, die te vinden zijn in het Besluit bodemkwaliteit.

Het is verboden een bouwstof te vervaardigen, in te voeren, voor toepassing in Nederland of voor handelsdoeleinden voor de Nederlandse markt voorhanden te hebben, te vervoeren, aan een ander ter beschikking te stellen of toe te passen zonder de daarbij behorende verklaring van kwaliteit (milieuhygiënische verklaring). Deze verklaring moet zijn opgesteld volgens de daartoe verplichte normen en moet betrouwbaar zijn. De eisen staan in het Besluit bodemkwaliteit.

Er zijn drie soorten milieuhygiënische verklaringen om de kwaliteit van een bouwstof aan te tonen: een partijkeuring, een erkende kwaliteitsverklaring en een fabrikant-eigenverklaring. Uitgebreide informatie staat op de webpagina Welke bewijsmiddelen (milieuhygiënische verklaringen) zijn er om de kwaliteit van een bouwstof aan te tonen? (bodemplus.nl).

Rol ILT

De ILT is toezichthouder op de adviesbureaus, certificerende instellingen en laboratoria die betrokken zijn bij het opstellen van de milieuhygiënische verklaring. De ILT ziet erop toe dat deze verklaringen worden opgesteld volgens de daartoe verplichte normen en dat deze rapporten daarmee betrouwbaar zijn.

Ook ziet de ILT toe op de eis van het Besluit bodemkwaliteit die bepaalt dat het verboden is een bouwstof te vervaardigen in te voeren, voor toepassing in Nederland of voor handelsdoeleinden voor de Nederlandse markt voorhanden te hebben, te vervoeren, aan een ander ter beschikking te stellen zonder de daarbij behorende verklaring van kwaliteit (milieuhygiënische verklaring). De ILT ziet in enkele gevallen ook toe op het toepassen van bouwstoffen. Dit is vaak de bevoegdheid van een gemeente, waterschap of Rijkswaterstaat.

Bij een overtreding van het verbod kan de ILT onder meer de producent, importeur of transporteur een last onder dwangsom opleggen. Elke partij is zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van een betrouwbare verklaring.