Meetbrief en beunbrief

Een meetbrief voor een binnenvaartschip kan aangevraagd worden bij de ILT.

Formulier aanvraag meetbrief of beunbrief

Gebruik voor de aanvraag het Formulier Aanvraag meetbrief binnenvaart- en visserijschepen.
E-mail: binnenvaart@ilent.nl.
Per post: ILT/Scheepvaart | Postbus 16191 | 2500 BD Den Haag.

Voor een eenvoudige wijziging, zoals de scheepsnaam, hoeft geen bezoek aan boord plaats te vinden. In alle andere gevallen moet een scheepsmeter van de ILT aan boord komen voor een onderzoek, dat is meestal een controlemeting.

Voorwaarden voor een meting

De voorwaarden voor een meting zijn:

 • Het schip moet bedrijfsklaar zijn.
 • Bij de meting is assistentie vereist. Een geschikte bijboot kan nodig zijn.
 • Lading en/of passagiers mogen niet aan boord zijn.
 • Ballasttanks moeten leeg zijn. Losse ballast of containers met materiaal mogen niet aan boord zijn.
 • Het schip moet bezemschoon zijn, op de bodem zijn geen ladingresten of water.
 • Er moet zo min mogelijk drinkwater en/of brandstof aan boord zijn. Er mag wettelijk 0.5% van het tonnage aan drinkwater aan boord zijn. Er zal altijd een beperkte hoeveelheid brandstof aan boord zijn, dit wordt verrekend door de scheepsmeter.
 • Het schip moet op stil en rustig water liggen en van alle kanten toegankelijk zijn. Er wordt bijvoorbeeld niet gemeten op containerterminals, raffinaderijen, druk bevaren vaarwater of anderszins onrustig water.
 • In geval van nieuwbouw of verbouw moet voor de navolgende schepen een diepgangsverklaring, afgegeven door een klassenbureau of keuringsinstantie, voor aanvang van de meting bij de ILT zijn ingediend.
 • Bij nieuwbouw of verbouw van de rompvorm moeten de navolgende tekeningen tijdens de meting hardkopie aan de scheepsmeter overhandigd worden.   

Wanneer niet aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan kan de meting niet plaatsvinden en zullen er kosten in rekening worden gebracht van 253 euro.

Annuleren afspraak
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn waardoor de gemaakte afspraak niet kan plaatsvinden, dan mag deze tot 4 werkdagen van tevoren bij de ILT/Scheepvaart worden geannuleerd. Daarna zullen er annuleringskosten in rekening worden gebracht, op basis van de regeling scheepvaart 2005 artikel 1.7 Het annuleringstarief bedraagt 189 euro.

Annuleren aanvraag
Mocht u onverhoopt om welke reden dan ook uw geregistreerde aanvraag willen annuleren, dan zal de ILT daarvoor 62 euro in rekening. Dit in verband met de gemaakte kosten.

Tarieven

De kosten voor de meet- en beunbrief staan onder Tarieven.

Een meetbrief vervalt:

 • als de geldigheidsduur is verlopen.
 • wanneer een verbouwing plaatsvindt die van invloed is op in de meetbrief genoemde waarden, trim en of verplaatsing.
  Een verbouwing is bijvoorbeeld: het veranderen van de hoofdafmetingen, patrijspoorten en openingen boven de lastlijn, alle in- en uitwendige verbouwingen, het verwijderen of veranderen van een motor.
 • Als het schip een andere bestemming krijgt of anders gebruikt wordt dan waarvoor de meetbrief is afgegeven.
 • Als de meetbrief is gewijzigd door daartoe niet bevoegde personen.
 • Als aan het schip andere veranderingen of blijvende beschadigingen zijn aangebracht, waardoor de omschrijving in de meetbrief niet meer klopt.
 • Wanneer de meetbrief niet meer volledig is.