Hardheidsclausule

In zowel het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR) als in de Europese richtlijn 2006/87/EG in artikel 24.04, vierde lid is een bepaling opgenomen die bekend staat als de hardheidsclausule.

Voor schepen die volgens de Europese richtlijn gecertificeerd zijn en niet op de zone R (internationale Rijn) varen is in artikel 24a.04 dezelfde bepaling opgenomen.

De bepaling luidt:

Indien de toepassing van de in dit hoofdstuk genoemde bepalingen na afloop van de overgangsbepalingen in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is of onevenredig hoge kosten met zich meebrengt, kan de commissie van deskundigen op grond van aanbevelingen van het comité van artikel 19 afwijkingen van deze voorschriften toestaan. Deze afwijkingen moeten in het communautaire binnenvaartcertificaat worden aangetekend.

Alleen individuele gevallen

Uitsluitend in individuele gevallen kan gebruik gemaakt worden van de hardheidsclausule. Onuitvoerbaarheid van de gestelde voorschriften of onevenredig hoge kosten zijn met onderbouwde argumenten als reden aan te voeren om gebruik te maken van artikel 24.04.