MLC

Maritime Labour Convention (MLC) - Maritieme Arbeidsverdrag (MAV)

Het Verdrag is internationaal van toepassing. Het Verdrag is opgesteld door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)-International Labour Organisation(ILO). Het Verdrag geeft aan dat het tenminste van toepassing is op alle commerciële zeeschepen van 500 GT of meer. Het Verdrag biedt ruimte voor uitsluitingen en ontheffingen. Nederland maakt gebruikt van deze mogelijkheden.

MLC in Nederlandse wetgeving

De MLC is in Nederland opgenomen in de volgende wet- en regelgeving: 

 • Wet zeevarenden
 • Wetboek van Koophandel
 • Burgerlijk Wetboek – boek 7
 • Arbeidsomstandighedenwet

inclusief de onderliggende lagere regelgeving zoals Besluiten en Regelingen. De laatste versie van deze wetten staat op www.overheid.nl.

Toepassing MLC voor Nederlandse schepen

Op de volgende Nederlandse schepen is het Verdrag niet van toepassing:

 • Zeeschepen in Nederland die niet buitengaats varen
 • Zeeschepen zonder voortstuwingsinstallatie waar geen personen aan boord zijn
 • Marineschepen
 • Reddingsvaartuigen
 • Onoverdekte vissersvaartuigen die in de regel niet buiten het zicht van de Nederlandse kust worden gebracht
 • Pleziervaartuigen

Alle overige Nederlandse zeeschepen dienen te voldoen aan het MLC. Voor schepen van meer dan 500 GT is er een verplichting tot certificering. Voor schepen van minder dan 500 GT wordt certificering sterk aanbevolen maar is het niet verplicht. Scheepsbeheerders van schepen waarvoor geen MLC-certificaat is voorgeschreven, kunnen aanvullende informatie vinden op: Schepen zonder MLC-certificaat verplichting.

Aanvragen MLC certificering

De certificering bestaat uit drie delen:

 1. Certificate
 2. Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC) - part I
 3. Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC) - part II

Het DMLC part I wordt door de ILT uitgegeven. Het DMLC part I bevat de eisen waaraan voldaan is en eventuele uitzonderingen. Uitzonderingen dienen beoordeeld te worden door de ILT, de vertegenwoordiging van de werkgevers en de vertegenwoordiging van de werknemers. Het DMLC part I is voor schepen met een kielleg datum van voor 20 augustus 2013 anders dan voor schepen met een kielleg datum na 20 augustus 2013.

Het DMLC part II dient de reder zelf op te stellen.

In Nederland is de afgifte van de Maritime Labour Certificates uitbesteed aan door Nederland geaccepteerde en erkende klassenbureaus. Het certificaat kan definitief worden verstrekt nadat beide DMLC’s zijn opgesteld.

Wanneer geen uitzonderingen nodig zijn, kan gelijk de Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC) - part I bij de ILT worden aangevraagd. 

Er zijn drie vormen van de DMLC - part I:

Scheepsbeheerders kunnen de DMLC - part I bij de ILT aanvragen met het onderstaande Formulier: Aanvraag aanvullende certificaten koopvaardijschip.

Het tarief van het DMLC staat op de pagina Tarieven

Uitzonderingen

Er zijn twee typen uitzonderingen. Van invloed op de uitzonderingen zijn het type schip, de grootte en de kiellegdatum. De uitzonderingen zijn te verdelen in:

 1. Ontheffingen, er hoeft geen alternatief te zijn om aan de eisen te voldoen
 2. Wezenlijk gelijkwaardige bepalingen, een alternatief is acceptabel om aan de eisen te voldoen

Vraag de uitzonderingen aan met de volgende formulieren:

Voor schepen die invlaggen: het onderstaande Formulier Aanmelden nieuwbouw invlaggen koopvaardijschip.

Voor bestaande schepen onder Nederlandse vlag: het onderstaand Formulier Vernieuwen of bestendigen certificaten koopvaardijschip.

Voor een groot aantal ontheffingen is er toestemming van werkgevers en werknemers nodig. Informatie daarover staat op de website van de Stichting Scheepvaart.

Indien de uitzonderingen betrekking hebben op de accommodatie dan dient het accommodatieplan goedgekeurd worden.

Goedkeuring accommodatieplan noodzakelijk

Voor de bouw of verbouw van de accommodatie moet het accommodatieplan worden goedgekeurd, zie  Accommodatieplan.
De goedkeuring moet worden verleend voordat wordt begonnen met de bouw of de verbouw van de accommodatie.

Annex bij de DMLC - part I

Als uitleg bij het DMLC part I heeft de Nederlandse overheid een Annex bij het DMLC - part I beschikbaar gemaakt. Er zijn 3 soorten DMLC part I en daarmee ook 3 verschillende Annexen. In de Annex bij de DMLC - part I staan:

 • de relevante artikelen in de Nederlandse wetgeving
 • de Nederlandse interpretaties en implementatie van het internationale verdrag
 • verwijzingen naar documenten die als hulpmiddel bij certificering gebruikt kunnen worden (zoals de werklijsten 1 en 2, de rusturen tabel, een model van het Nederlandse medische certificaat, een model voor de klachtenprocedures aan boord)

Zeevarende? Ja of Nee?

Het begrip 'zeevarende' wordt uitgelegd in de Annex bij de DMLC - part I. Wie geen zeevarenden zijn, is wettelijk vast gelegd in de Regeling zeevarenden artikel 1.3. 

Indien onduidelijk is of een persoon aan boord als zeevarende gezien moet worden, kunnen scheepsbeheerders, werkgevers en werknemers advies vragen bij: Vereniging Landelijk Platform Maritiem voor Werk, Inkomen en Zorg  
Adviescommissie Zeevarenden

Zekeringstraat 17A
Postbus 9138
1006 AC Amsterdam
Telefoon: 050 - 520 99 73

Instructies voor klassenbureaus

De ILT heeft voor klassenbureaus de Instructions to Recognised Organizations nr 22 opgesteld.

Hoort bij