Klachten van zeevarenden

Klachtenprocedure aan boord: Iedere zeevarende ontvangt voor aanvang van zijn werkzaamheden aan boord van de kapitein een afschrift van de aan boord geldende klachtenprocedure (zie ‘model klachtenprocedure’).

 • Voordat een klacht ingediend kan worden moet eerst de aan boord geldende klachtenprocedure gevolgd zijn of er moet een goede reden zijn, dat hiervan afgeweken is.
 • Zeevarenden aan boord van Nederlandse vlag schepen en zeevarenden aan boord van buitenlandse vlag schepen in een Nederlandse haven kunnen een klacht indienen.
 • Klachten moeten in het Nederlands of in het Engels opgesteld zijn.
 • Het voorval waarop de klacht betrekking heeft mag niet meer dan zes maanden geleden hebben plaatsgevonden.
 • Zeevarenden mogen niet benadeeld worden na het indienen van een klacht.

Klachten indienen

Klachten kunnen ingediend worden door:

 • een zeevarende
 • een bond
 • een vereniging
 • een professionele instelling
 • of een ieder die een belang heeft in de veiligheid van het schip of de veiligheid en gezondheid van de zeevarenden aan boord 

De klachtenregeling en de daaruit voortvloeide handhaving hebben betrekking op de publiekrechtelijke relatie tussen de ILT en de scheepsbeheerder. De ILT treedt niet op als belangenbehartiger van de zeevarende. De zeevarende moet zelf opkomen voor zijn rechten in de privaatrechtelijke relatie met de scheepsbeheerder en kan daarvoor gebruik maken van de bestaande civiele rechtsgang.

Klachten melden

Voor het melden van klachten kan onderaan de bladzijde een meldformulier worden aangevraagd. Het ingevulde formulier kan per e-mail ingediend worden.
Klachten kunnen ook gemeld worden zonder meldformulier. Dit kan per brief, e-mail of telefoon:

Inspectie Leefomgeving en Transport
IPC 525
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Telefoon: +3188 489 0000
E-mail: PSC@ILenT.nl

Klachten in behandeling nemen

Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als die betrekking heeft op:

 • Minimumleeftijd
 • Geneeskundige verklaring
 • Kwalificaties van zeevarenden
 • Arbeidsovereenkomsten voor zeevarenden
 • Een bureau dat arbeidskrachten ter beschikking stelt of arbeidsbemiddeling uitvoert
 • Arbeids- en rusttijden
 • Bemanningssamenstelling van het schip
 • Accommodatie
 • Recreatievoorzieningen aan boord
 • Voeding en catering
 • Gezondheid, veiligheid en ongevallenpreventie
 • Medische zorg aan boord
 • Klachtenprocedures aan boord
 • Betaling van lonen 
 • Mensenrechten of werknemersrechten 

Klachten van buitenlandse zeevarenden

Buitenlandse zeevarenden kunnen ook een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in hun eigen land. De adressen staan op de website van de ILO.

Zeevarenden aan boord van Nederlandse zeeschepen kunnen daarnaast ook een klacht indienen als zij vinden dat de kapitein een opdracht heeft gegeven die in strijd is met de Nederlandse wetgeving.

Zie ook

Hoort bij