Wet- en regelgeving

Voor de bemanning in de visserij zijn er regels voor de veiligheid, arbeidstijden, accommodatie, rechten en plichten van de kapitein en de schepelingen (bemanningsleden) en arbeidsomstandigheden.

Wet zeevarenden

De Wet zeevarenden regelt opleidingseisen, trainingseisen, vaarbevoegdheden en bemanningssamenstelling.
Het Besluit zeevarenden regelt onder meer de bemanningssamenstelling die afhankelijk is van de grootte, het voortstuwingsvermogen en het vaargebied van een vissersvaartuig. Een vaarbevoegdheidsbewijs wordt in het besluit voorgeschreven voor functies waaraan eisen worden gesteld door de wet. Dit zijn functies zoals schipper, plaatsvervangend schipper, stuurman, etc.

Wetboek van koophandel/Burgerlijk Wetboek

Het Wetboek van Koophandel (WvK) is van toepassing op Nederlandse schepen. Het bevat voorschriften voor de economische kant van de zeevaart, de zeevisserij en de binnenvaart, het legt rechten en plichten van de kapitein en de schepelingen (bemanningsleden) vast.

Arbeidsomstandighedenwet

Op vissersvaartuigen is de Arbeidsomstandighedenwet en de onderliggende regelgeving van toepassing.

Arbeids- en rusttijdenbesluit

De EU-richtlijn 2000/34/EG is in het Arbeidstijdenbesluit vervoer verwerkt. Deze richtlijn is uitsluitend van toepassing als er een werkgever-werknemerrelatie is. In Nederland geldt dit alleen voor de trawlervloot. Omdat bij de kottervloot sprake is van maatschappen, heeft de richtlijn hier geen praktische uitwerking.

Netherlands Regulatory Framework (NerF)

Bovengenoemde wetgeving staat in Netherlands Regulatory Framework (NeRF).

STCW-verdrag

In dit verdrag staan de normen voor opleiding, diplomering en wachtdienst voor personeel van vissersschepen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Ga naar de webpagina STCW-F.