Baanwerker

Om een veilig en duurzaam spoor te kunnen garanderen is onderhoud aan de infrastructuur van belang. De personen die dit onderhoud uitvoeren worden baanwerkers genoemd. Baanwerkers hebben een gevaarlijk beroep: de risico's zijn in vergelijking met andere beroepen hoog.

Gevaarlijke situaties ontstaan waar het onderhoudswerk en het treinverkeer niet strikt worden gescheiden. Uit onderzoekscijfers van voorgaande jaren blijkt ook dat de menselijke component een belangrijke factor is en dat menselijk handelen in veel gevallen verantwoordelijk is voor onveilige situaties in het spoor.

Taak inspectie

De inspectie controleert of het werk volgens de regels gebeurt en of er afdoende maatregelen zijn genomen om het risico op een ongeluk zo klein mogelijk te maken. De inspecteurs letten ook op de samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij de werkzaamheden aan het spoor, zoals opdrachtgever, ingenieursbureau, hoofdaannemer en onderaannemers. Zij moeten er samen voor zorgen dat de veiligheid en gezondheid van het personeel is geborgd.

Jaarlijkse rapportage

ILT rapporteert jaarlijks vanuit de inspectiegegevens de handhavingresultaten in relatie tot de wet- en regelgeving op het gebied van baanwerken. Vanuit de brancheregelgeving zijn er verschillende functionarissen die een rol hebben in het veilig werken aan het spoor:

  • Leiderwerkplekbeveiliging (LWB)
  • Leider Locale veiligheid (LLV)
  • Veiligheidsman (VHM)
  • Grenswachter (GRW)
  • Begeleider buiten dienst gesteld spoor (BBD)
  • Gereedschapsmachinist