Doorvoer afval in Nederland

Bij doorvoerkennisgevingen met Nederland als land van doorvoer wordt in beginsel stilzwijgende toestemming verleend door Nederland. Er is sprake van doorvoer indien een overbrenging van afvalstoffen door één of meer andere landen dan het land van verzending of van bestemming worden vervoerd.

Bij doorvoerkennisgevingen ontvangt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de kennisgeving van de buitenlandse autoriteit. De EVOA maakt het voor doorvoerautoriteiten mogelijk om stilzwijgend toestemming te verlenen.

De kennisgever ontvangt een brief waarin is vermeld dat aangenomen mag worden dat er toestemming is verleend door Nederland. Toezending van een schriftelijk besluit met een gestempeld kennisgevingsdocument vindt in deze gevallen niet meer plaats.
De kennisgever wordt geacht een kopie van de genoemde brief bij elk transport beschikbaar te hebben.

De stilzwijgende toestemming wordt uiteraard alleen verleend als ILT van mening is dat een bezwaar niet nodig is voor de desbetreffende kennisgeving. Indien de kennisgeving betrekking heeft op afvalstoffen die conform artikel 36 (uitvoerverbod) van de EVOA niet mogen worden geëxporteerd buiten de Gemeenschap, dan zal ILT als autoriteit van doorvoer wel bezwaar maken.

Welke periode geldt stilzwijgende toestemming

Artikel 9, lid 5, van de EVOA geeft aan dat de stilzwijgende toestemming van een autoriteit van doorvoer verstrijkt één kalenderjaar na het verstrijken van de termijn van 30 dagen als omschreven in lid 1 (=na afgifte van de ontvangstbevestiging).

Dit betekent dat de stilzwijgende toestemming van de autoriteit van doorvoer pas 30 dagen na afgifte van de ontvangstbevestiging van de autoriteit van bestemming, of 7 werkdagen na afgifte van de ontvangstbevestiging van de autoriteit van bestemming indien de ontvanger een status van vooraf goedgekeurde inrichting heeft, daadwerkelijk in gaat.


Gelet op het feit dat kennisgevingen (zeer) tijdig of (te) laat worden ingediend, kan de datum van afgifte ontvangstbevestiging of de datum 30 dagen erna, zeer afwijken van de feitelijk in vak 6 van het kennisgevingsdocument opgegeven overbrengingsperiode. De ILT is van oordeel dat de stilzwijgende toestemming voor doorvoer door Nederland geldt voor de in vak 6 vermelde overbrengingsperiode en kan ingaan zodra deze periode is ingegaan enzowel de autoriteit van verzending als de autoriteit van bestemming toestemming hebben gegeven voor de overbrenging.

Houd er echter rekening mee dat de autoriteit van herkomst en bestemming strikt vasthouden aan de tekst van artikel 9, lid 5, van de EVOA. 
 

Zie ook