Nationale afvalwetgeving

Naast internationale wet- en regelgeving moet u zich bij afvaltransport houden aan de bepalingen in de volgende landelijke regelingen:

  • Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen
  • Landelijk Afvalbeheerplan
  • Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval
  • Regeling bijproducten

Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen

De EVOA is een rechtstreeks werkende Europese Verordening. Enkele bepalingen van de EVOA zijn in Nederland vastgelegd in een regeling. In de 'Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen' is onder andere vastgelegd hoe de financiƫle zekerheid wordt geregeld. Ook is een aanvraagformulier voor de status 'vooraf goedgekeurde inrichting' (VGI) opgenomen.

Landelijk Afvalbeheerplan

Volgens de Wet milieubeheer moet de Nederlandse autoriteit minstens eens in de 4 jaar een afvalbeheerplan vaststellen. Het Landelijk afvalbeheerplan 3 (LAP3) is de invulling van deze verplichting en bevat het beleid voor het afvalbeheer in Nederland. Het LAP3 is op 28 december 2018 in werking getreden.

Het Landelijk afvalbeheerplan bevat onder andere het beleid in Nederland voor de invoer en uitvoer van afvalstoffen.

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval

Papierafval, kunststofafval en metaalafval dat niet is verontreinigd met andere (afval)stoffen mag als 'groene lijst'-afvalstof geƫxporteerd worden.

Regeling bijproducten

Op 1 april 2015 is de Regeling criteria bijproducten kaderrichtlijn afvalstoffen in werking getreden. Deze regeling vermeldt in 2 bijlagen welke residustromen en processen voldoen aan de voorwaarden b. en c. van artikel 5 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. Artikel 5 regelt wanneer een residu-stroom als bijproduct in plaats van als afvalstof moet worden beschouwd.

Export van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

De Europese regels rond de export van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA, in het Engels: WEEE) zijn verankerd in de Nederlandse Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Kijk voor meer informatie op de pagina Export gebruikte elektr(on)ische apparatuur.