VGI-status afvalverwerkende bedrijven

Uw afvalverwerkingsbedrijf kan een VGI-status krijgen. VGI staat voor ‘vooraf goedgekeurde inrichting’. Als u buitenlands afval via een kennisgevingsprocedure inneemt én het afval nuttig toepast, komt u hiervoor in aanmerking.

Voordelen van een VGI-status

Met een VGI-status mag een kennisgever met u als afvalverwerker een langere overbrengingsperiode afspreken. Normaal is de looptijd van een overbrengingsperiode 1 jaar, maar met een VGI-status mag dit maximaal 3 jaar zijn.

De wettelijke regels voor overbrenging staan in de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) en de Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen.

Eisen aan inrichting voor VGI-status

  • De inrichting heeft een omgevingsvergunning voor het verwerken van de over te brengen afvalstoffen.
  • De inrichting moet minimaal 4 jaar in bedrijf zijn met de verwerkingsinstallatie of verwerkingsmethode waarvoor de VGI-status wordt aangevraagd.
  • U heeft in de 4 jaar voorafgaand aan het verzoek geen sancties gekregen voor overtredingen van de derde en vierde categorie uit de Landelijke Handhavingsstrategie. Deze zijn bovendien niet meer aan te vechten.
  • U moet een verklaring omtrent het gedrag (VOG) indienen voor de verantwoordelijke rechtspersoon (VOG RP). De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment dat u het verzoek indient.

VOG RP aanvragen

Let op: vraag de verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan voor de verantwoordelijke rechtspersoon.

Een VOG RP heeft ook betrekking op vennoten en bestuurders. Via de website van Justis kunt u de VOG RP digitaal aanvragen.

Bij ‘doel van de aanvraag’ vult u in: 'Aanvraag status van vooraf goedgekeurde inrichting voor nuttige toepassing van naar Nederland overgebrachte afvalstoffen in het kader van Verordening (EG) 1013/2006'.

VGI-status aanvragen

Om een VGI-status aan te vragen vult u het formulier in. Voeg de volgende bijlagen toe aan het formulier:

  • Een beschrijving van de manier waarop u de afvalstoffen verwerkt waarvoor u de VGI-status aanvraagt. Zijn er meerdere verwerkingswijzen? Koppel deze dan aan de R-code en de bijbehorende Bazel-, OESO- en EURAL-codes.
  • Verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen (VOG RP).
  • Onderdelen van de omgevingsvergunning die nodig zijn voor de aanvraag.

Stuur de aanvraag naar:

Inspectie Leefomgeving en Transport
Leefomgeving afvalstoffen/EVOA-VGI
Postbus 24062
3502 MB Utrecht

E-mail de aanvraag als dit mogelijk is ook naar evoa@ilent.nl.

De ILT vraagt advies aan het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

VGI-status loopt af

De VGI-status is beperkt geldig. Loopt uw VGI-status af en wilt u deze verlengen? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen. Ook de verplichte bijlagen voegt u opnieuw toe. Geef daarbij aan dat uw huidige VGI-status afloopt. Vraag de nieuwe VGI-status op tijd aan om te voorkomen dat u er geen gebruik meer van kunt maken.

De ILT gaat ervan uit dat u de VGI-status op tijd verlengt. Daarom keurt de ILT kennisgevingen met een transportperiode van 3 jaar goed, als de verwerker een geldige VGI-status heeft op het moment van toetsen.

Let op: Andere autoriteiten kunnen andere richtlijnen hanteren.

Inrichtingen met een VGI-status

Heeft uw inrichting een VGI-status gekregen, dan meldt de ILT dit bij het secretariaat van de OESO en bij de Europese Commissie.

Op de website van de OESO vindt u de 'Database of Transboundary Movements of Wastes'. In dit Excel-bestand staan de inrichtingen met een VGI-status. Zoek voor Nederlandse inrichtingen op de code 'NL01'.

VGI-besluit vertalen

Het VGI-besluit dat de ILT afgeeft, is volledig in het Nederlands. De ILT levert geen vertalingen van het besluit. U kunt het VGI-besluit (laten) vertalen om het ook aan buitenlandse handelspartners en buitenlandse autoriteiten te laten zien. Zorg ervoor dat u niet de indruk wekt dat deze vertalingen zijn verstrekt door de ILT. U mag bijvoorbeeld de handtekening en koptekst en voettekst van het briefpapier niet overnemen in de vertaling.