Teerhoudend asfaltgranulaat (TAG)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft haar beoordeling van de verwerking van mono-stromen teerhoudend asfaltgranulaat begin 2020 geïntensiveerd. De kennisgever moet inzicht geven in de totale verwerkingsketen van het TAG. Bij de thermische verwerking van TAG wordt op dit ogenblik de totale verwerkingsketen betrokken.

Dit betekent dat de ILT bekijkt of de reinigingsresiduen van TAG ook daadwerkelijk definitief nuttig worden toegepast. In de praktijk resulteert dit in aanvullende vragen aan de kennisgever. Veelal komt de feitelijke informatie hierover echter van de ontvanger. De ILT adviseert daarom dat deze informatie tussen kennisgever en ontvanger vooraf wordt geregeld, dit voorkomt mogelijke aanvullende vragen door de ILT.

Wanneer toestemming voor de import van TAG?

Voordat de ILT toestemming geeft voor transport heeft zij gecontroleerd of de kennisgever voldoet aan de eisen van EVOA, de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen . Ook moet de ontvanger die het TAG thermisch gaat behandelen voldoen aan de voorschriften van de omgevingsvergunning. De ILT verleent alleen toestemming als het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning hiervoor een positief advies geeft.

Volledige verwerking

Bij de verwerking van TAG beoordeelt de ILT de totale verwerkingsketen. Hiervoor moet de kennisgever de thermische reiniging en de nuttige toepassing van de gevormde reinigingsresiduen inzichtelijk maken. De reinigingsresiduen zijn na de thermische reiniging nog steeds een afvalstof. De nuttige toepassing resulteert in een product dat gelijkwaardig is aan een grondstof. Dan is er geen sprake meer van een afvalstof.

De ILT hanteert bij haar beoordeling de definitie van nuttig toepassen van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen. De ILT moet deze richtlijn altijd in acht nemen. In de richtlijn is vastgelegd “dat pas sprake is van nuttige toepassing bij een handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen, door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt.” Bijlage II bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen bevat een niet-limitatieve lijst van nuttige toepassingen.

Wat is de definitie van nuttige toepassing in de EVOA?

De definitie van nuttige toepassing staat in artikel 2 lid 6 van de EVOA. In de definitie wordt verwezen naar artikel 1, lid 1 onder f van de Richtlijn 2006/12/EG. Dit is een voorloper van de huidige Kaderrichtlijn afvalstoffen (hierna; KRA). In bijlage V van de KRA staat aangegeven dat het in de EVOA vermelde artikel is vervangen door artikel 3. lid 15 van de KRA. Onder nuttige toepassing in de EVOA wordt derhalve verstaan: “elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen, door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt.” Bijlage II van de KRA bevat een niet–limitatieve lijst van nuttige toepassingen.

Termijn voor nuttige toepassing van de afvalstoffen

Artikel 9 van de EVOA stelt, dat de nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen in verband met een geplande overbrenging binnen één kalenderjaar na ontvangst van de afvalstoffen door de inrichting moet zijn voltooid.

Documenten

De kennisgever moet aantonen dat de gevormde reinigingsresiduen (afvalstoffen) vervolgens ook daadwerkelijk nuttig worden toegepast. Immers pas met de nuttige toepassing verliezen de reinigingsresiduen het karakter van een afvalstof. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van een contract waaruit de nuttige toepassing van de reinigingsresiduen blijkt of door een massabalans van de TAG en de gevormde residuen van bv het afgelopen jaar bij de kennisgeving te voegen. Mogelijk kan informatie van LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) hierbij ondersteunend zijn.