Handreiking indienen kennisgeving

In de Handreiking Indienen kennisgeving staat aan welke eisen een kennisgeving moet voldoen zodat de procedure zo snel mogelijk kan worden doorlopen.

Nieuwe werkwijze vergunningverlening EVOA

Als u afval vanuit Nederland naar het buitenland brengt waarvoor een EVOA-kennisgeving nodig is, dient u een EVOA-kennisgeving in bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT beoordeelt voor deze aanvragen hoe groot het risico is op milieuschade of maatschappelijke schade.

Wat verandert er?
Wanneer de ILT verwacht dat de kans klein is dat een kennisgeving voor de uitvoer van afvalstoffen milieuschade of maatschappelijke schade zal veroorzaken, zal de ILT uw aanvraag voor een uitvoer kennisgeving vanaf 17 augustus 2021 op een andere manier behandelen. Er veranderen drie zaken:

  1. Als de ILT inschat dat de risico’s klein zijn, doet de ILT in eerste instantie alleen een ‘correctheidstoets’. Dit is een toets waarbij wordt bepaald of u de kennisgeving met de juiste documenten hebt aangeleverd. Als de ILT oordeelt dat uw aanvraag correct is, stuurt zij deze direct naar de Buitenlandse Autoriteit (BA). De BA bevestigt de ontvangst van de aanvraag, waarna de ILT een volledigheidstoets uitvoert en een positief of negatief besluit afgeeft.
  2. Als de ILT de correctheidstoets uitvoert en constateert dat er zaken ontbreken, neemt de ILT contact met u op. U heeft volgens de nieuwe werkwijze één keer de mogelijkheid om alle juiste informatie aan te leveren. Doet u dit niet binnen 5 werkdagen, dan wordt uw aanvraag niet verder behandeld en niet doorgestuurd naar de BA. U kunt dan wel opnieuw een aanvraag indienen.
  3. Als de ILT de volledigheidstoets uitvoert en constateert dat er informatie ontbreekt, neemt de ILT contact met u op.  U heeft vervolgens ook hier maar één keer de mogelijkheid om alle juiste informatie aan te leveren. Doet u dit niet binnen 10 dagen, dan kan de ILT mogelijk negatief beslissen op uw kennisgeving.

Zie ook: VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006.